สมัครสอบทุน RELC

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ทุน RELC
 กำหนดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 ณ อาคารเปรมบุรฉัตร สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ กำหนดการ
 ผู้มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ทุน RELC กรุณาเตรียมเอกสารและอุปกรณ์มาในวันสอบ ตามรายละเอียดดังนี้
       1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ
       2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ตัวจริง)
       3. อุปกรณ์การเขียน