สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่าย หน่วย
กลุ่มงานบริหารทั่วไป หน่วยสารบรรณ
หน่วยการเจ้าหน้าที่
หน่วยประชาสัมพันธ์
หน่วยอาคารสถานที่ และยานพาหนะ
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานแผน คลังและพัสดุ หน่วยแผนงาน
หน่วยประกันคุณภาพ
หน่วยการเงิน
หน่วยบัญชี
หน่วยพัสดุ
หน่วยจัดจำหน่าย