ศูนย์บริการวิชาการ
สถาบันภาษา ชั้น 3 ห้อง 306
อาคารเปรมบุรฉัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • นิสิต นักศึกษา
  บุคคลทั่วไป บุคคลทั่วไป
  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สถานที่อบรม
 • อาคารเปรมบุรฉัตร สถาบันภาษา
วิธีการรับสมัคร

bullet สมัครด้วยตนเอง (หรือสมัครแทนกันได้)

สถานที่:     Academic Service Center อาคารเปรมบุรฉัตร ชั้น 3 ห้อง 306
วัน:         วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา:        9.00 – 15.00 
                 

สมัครทางออนไลน์

ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

หมายเหตุ:
 1. ศูนย์บริการวิชาการจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนให้ได้หลังจากออกใบเสร็จรับเงินของสถาบันภาษาแล้ว ยกเว้นกรณีที่หลักสูตรนั้นไม่สามารถเปิดได้จึงจะคืนเงินให้ทั้งหมด
 2. อนึ่งหากผู้เข้าอบรมไม่สามารถเข้าอบรมได้ครบตามระยะเวลาที่กำหนด ศูนย์บริการวิชาการ
  จะไม่อนุญาตให้เข้าอบรมชดเชยในโครงการต่อไป และไม่อนุญาตให้ผู้อื่นเข้าอบรมแทน
 3. ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร หลังจากเข้ารับการอบรมอย่างน้อย 80%
  ของระยะเวลาการอบรม