Academic Development and Service Department : ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

----- ข่าวดี ! ผู้เข้าอบรม ภาษาอังกฤษกับศูนย์บริการวิชาการ สามารถซื้อหนังสือ Practice Test สำหรับการสอบ CU-TEP และ หนังสือ Practice Test สำหรับการสอบ CU-AAT ได้ในราคาลด 20 % เพียงท่านแสดงใบเสร็จที่ศูนย์ทดสอบและประเมินผล ห้อง 307 ชั้น 3 อาคารเปรมบุรฉัตร

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ GAT, PAT
    วันที่ 14,15 พฤษภาคม 2559
   

-----

----- โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลทั่วไป January Courses 2017
เปิดรับสมัครตั้งแต่ 27 พ.ย. 60 เป็นต้นไป

- สมัครด้วยตนเอง
   27 พ.ย. 60 - 10 ม.ค. 61
   วัน จันทร์-ศุกร์
   เวลา 9.00 - 15.00 น.
-->ดาวน์โหลดใบสมัครสมัครด้วยตนเอง)
- สมัครออนไลน์ สำหรับบุคคลทั่วไป
  
27 พ.ย. 60 - 10 ม.ค. 61
  > เปิดรับสมัครออนไลน์

----- ศูนย์พัฒนาบุคลากรของรัฐ
เปิดรับสมัครโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 - มกราคม 2561
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
    สมัครเข้ารับการอบรม

  

 culitest ทดสอบและประมวลผล
ข้อสอบ CULI TEST (CULI Test of English Proficiency for International Communication)
    >
เปิดรับสมัครออนไลน์