ฝ่ายบริการวิชาการ มีหน้าที่ดูแลจัดการ การให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ข้าราชการ
  พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
      ฝ่ายบริการวิชาการ ประกอบด้วย 3 ศูนย์ คือ
     
ศูนย์บริการวิชาการ
     
ศูนย์พัฒนาบุคลากรของรัฐ
     
ศูนย์ทดสอบและประเมินผล
       
    ศูนย์บริการวิชาการ
      ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ และเอกชน และบุคคลทั่วไป ดังนี้
     
จัดอบรมภาษาอังกฤษ ให้กับบุคคลทั่วไป และเฉพาะหน่วยงาน
     
จัดค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
     
อบรมภาษาอังกฤษออนไลน์
     
ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
  ตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 ห้อง 306 อาคารเปรมบุรฉัตร ตรงข้ามศาลาพระเกี้ยว
  ติดต่ออบรม โทรศัพท์ 0-2218-6017-19 โทรสาร 0-2218-6106
  ติดต่อแปล/ตรวจแก้ไขงาน โทรศัพท์ 0-2218-6026 โทรสาร 0-2218-6027
     
แปลภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ และ ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย
     
ตรวจแก้ไขงานเขียนภาษาอังกฤษ
  โทรศัพท์ 0-2218-6026 โทรสาร 0-2218-6027
  ติดต่อ คุณกรรณิการ์ พูลสมบัติ
e-mail: kannikar.p@chula.ac.th
 
  มีบุคลากรทำหน้าที่ให้บริการ 2 ท่าน
 
อรวิภา ก่ำใย
e-mail: ornwipa.k@chula.ac.th
สมจิตร กองสิน
e-mail: somjit.k@chula.ac.th  
       
    ศูนย์พัฒนาบุคลากรของรัฐ
      ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานราชการ บุคาลากรของรัฐ และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
     
จัดอบรมภาษาอังกฤษ ทั้งที่เป็นโครงการประจำ และเฉพาะหน่วยงาน
     
จัดอบรมด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
     
จัดค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
     
จัดค่ายเพื่อให้ความรู้ด้านการจัดค่ายภาษาอังกฤษ
     
อบรมภาษาอังกฤษออนไลน์
     
จัดโครงการเพื่อชุมชน เช่น รายการวิทยุที่ให้ความรู้ภาษาอังกฤษทางวิทยุจุฬาฯ
  ตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 ห้อง306 อาคารเปรมบุรฉัตร ตรงข้ามศาลาพระเกี้ยว
  โทรศัพท์ 0-2218-6100,0-2218-6027 โทรสาร 0-2218-6027
 
  มีบุคลากรทำหน้าที่ให้บริการ 1 ท่าน
 
นางสาวทรรศนีย์ กลันตรานนท์
e-mail: kungking1976@hotmail.com
jjjjjjjj      
    ศูนย์ทดสอบและประเมินผล
      ให้บริการวิชาการด้านออกแบบทดสอบและประเมินผล ดังนี้
     
ออกแบบ วิเคราะห์ และพัฒนาแบบทดสอบทางภาษาอังกฤษ ได้แก่ CU-TEP และ CU-AAT ให้กับศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     
ออกแบบทดสอบภาษาอังกฤษ ตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ
     
ผลิตและจำหน่ายคู่มือการทำแบบทดสอบ CU-TEP (Peactice Test)
     
ผลิตและจำหน่ายคู่มือการทำแบบทดสอบ CU-AAT (Peactice Test)
  ตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 ห้อง 307 อาคารเปรมบุรฉัตร ตรงข้ามศาลาพระเกี้ยว
  โทรศัพท์ 0-2218-6026 โทรสาร 0-2218-6027
 
  มีบุคลากรทำหน้าที่ให้บริการ 1 ท่าน
 
นางกรรณิการ์ พูลสมบัติ
e-mail: kannikar.p@chula.ac.th