โครงการอบรมภาษาอังฤษสำหรับบุคคลทั่วไป
 
โครงการอบรมภาษาอังฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ
 
โครงการอบรมสำหรับครูสาอนภาษาอังกฤษ
 
โครงการค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ
 
บทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
 
โครงการเพื่อชุมชน
 
บริการออกแบบทดสอบและประเมินผล
 
บริการแปล
         
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลทั่วไป
    ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันภาษา จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ ดังนี้
 
เตรียมสอบ CU-TEP
Preparation Course for CU-TEP
เนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย
1. การอ่านและการใช้ศัพท์  วลี และการจับใจความหลัก
2.  การเขียนและการใช้ภาษา ไวยากรณ์และ โครงสร้างของภาษาที่ถูกต้อง
3.  การฟัง  ฝึกฟัง ตั้งแต่ระดับประโยคบทสนทนา ข้อความขนาดยาว และบทบรรยาย

  เตรียมสอบ CU-AAT Chulalongkorn University Academic Aptitude Test
เนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย
‌1.  ทักษะการอ่าน (Reading)  ฝึกทักษะการอ่าน การจับใจความหลัก รายละเอียด
     ของเรื่องที่อ่านรวมถึงเข้าใจความหมายของศัพท์ได้อย่างถูกต้อง
2.  โครงสร้างและไวยากรณ์  (Structure & Grammar) ฝึกทักษะในการใช้
     โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

  เตรียมสอบ TOEFL (iBT)
Test of English as a Foreign Language
เนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย
1. การอ่าน (Reading) ฝึกทักษะการอ่าน การจับใจความหลักรายละเอียดของเรื่อง
    ที่อ่าน รวมถึงเข้าใจความหมายของศัพท์ได้อย่างถูกต้อง
2. การฟัง (Listening) ฝึกฟังบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ (Conversations)
     และการบรรยายในชั้นเรียน (Lectures)
3. การพูด (Speaking) ฝึกทักษะในการตอบคำถามจากบทความ
    หรือบทอ่านต่างๆ
4. การเขียน (Writing) ฝึกทักษะในการเขียนเพื่อตอบคำถาม หรือแสดง
    ความคิดเห็นหลังจากอ่านบทอ่าน หรือฟังบทบรรยายในสถานการณ์ต่าง ๆ

  เตรียมสอบ IELTS

International English Language Testing System
เนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย
1. การฟัง (Listening) ฝึกฟังบทสนทนา และบทบรรยาย
2. การอ่าน (Reading) ฝึกอ่านเพื่อจับใจความของเรื่องสั้นและเรื่องยาวที่อ่าน
3. การเขียน (Writing) ฝึกเขียนบรรยายเกี่ยวกับหัวข้อทั่วๆ ไป การแสดง
    ความเห็น การเขียนบรรยายตาราง กราฟ และขั้นตอนต่าง ๆ
4. การพูด (Speaking)  ฝึกสนทนาเพื่อแนะนำตัว  พูดถึงหัวข้อทั่ว ๆไป
    หรือการแสดงความคิดเห็น

  TOEIC

Test of English for International Communication
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสอบคัดเลือกเข้าทำงานในภาคธุรกิจ
      1. การฟังข้อความต่าง ๆ เพื่อจับคู่กับรูปภาพ บทสนทนาสั้นและยาว
      2. ไวยากรณ์ คำศัพท์ และการอ่านเพื่อจับใจความจาก เอกสารประเภทต่าง ๆ
          เช่น บันทึก อีเมล เป็นต้น

  Academic Writing
(Abstract & Thesis)

หลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
หัวข้อการอบรม
ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะด้านการเขียนบทคัดย่อและวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อต่าง ๆ เช่น
     1. การวิเคราะห์ภาษาที่ใช้ในบทคัดย่อและวิทยานิพนธ์ ( Text Analysis)
         ในลักษณะแบบสั้นและยาว และบทบรรยายสั้น ๆ
     2. การทบทวนและฝึกการเขียนไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้องในการเขียนบทคัดย่อและ
         วิทยานิพนธ์ (Grammar Review and Practice) เช่น active and passive voice,          narrative, suggestion and recommendation
     3. การฝึกทักษะที่จำเป็น เช่น summarizing, paraphrasing, quoting, citing,
         describing graphs and charts, research result writing เป็นต้น
     4. การฝึกฝนการเขียนบทคัดย่อและการรับข้อมูลย้อนกลับ (Abstract Writing and
         Feedback Session)

  Effective Writing I หลักสูตรการเขียนอย่างมีประสิทธิผล 1
หัวข้อการอบรม
     - ทบทวนไวยากรณ์ที่จำเป็นในการเขียนประโยค
     - การเขียนระดับย่อหน้า (paragraph)  ความเรียงระดับต้น
     - การใช้คำเชื่อมต่างๆ เพื่อให้การเขียน มีความต่อเนื่อง

  Effective Writing II หลักสูตรการเขียนอย่างมีประสิทธิผล 2
หัวข้อการอบรม
ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะด้านการเขียนเพื่อการ  สื่อสารตามหัวข้อต่าง ๆ เช่น
     1. การใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้องในการเขียนและ การเรียบเรียงใจความที่ดี
         (Organization)
     2. การเขียนโครงร่าง (Outline)
     3. การเขียนในระดับย่อหน้าและความเรียงขนาดยาว (Essay) ใน functions
         ต่าง ๆ คือการเขียนเพื่อพรรณนา บรรยาย เปรียบเทียบ จัดประเภท แสดงเหตุผล
         และเขียนเพื่ออภิปรายแสดงความคิดเห็น

  Intensive Grammar

หลักสูตรไวยากรณ์แบบเข้ม
เนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย
     1. Parts of Speech
     2. Sentence Types
     3. Tenses
     4. Clauses: noun clauses, adjective clauses, and adverb clauses
     5. Conditionals
     6. Connectives

  Writing in the Workplace หลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษในที่ทำงาน
เนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย
     1. การทบทวนไวยากรณ์ในการเขียนระดับประโยค
     2. รูปแบบการเขียนอีเมล
     3. การฝึกฝนการเขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ (Writing Practice)
         เช่น การนัดหมาย การให้ข้อมูล การสั่งซื้อสินค้า การเชิญ การเรียกเก็บเงิน เป็นต้น
     4. การตรวจแก้ไขงานเขียน (Editing)

  Effective Communication หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
เนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย
ฝึกทักษะการพูดและการฟังในระดับกลางเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน เช่น การพูด
เกี่ยวกับตนเอง งานที่รับผิดชอบ บริษัทและองค์กรที่ตนเองทำงานอยู่
งานอดิเรก กีฬา การซักถามและการให้ข้อมูลและการแสดง ความคิดเห็น

  English for Work หลักสูตร (การฟังและการพูด) อังกฤษสำหรับการทำงาน
เนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย
หัวข้อที่เกี่ยวกับการทำงานเช่น
     - การพูดเกี่ยวกับตนเอง บริษัทที่ตนเองทำงานอยู่งานในความรับผิดชอบ
     - การนัดหมายติดต่อธุระ การแสดงความคิดเห็น การประชุม การเข้าสังคมธุรกิจ
       การจัดการปัญหา ในการทำงาน การนำเสนองาน เป็นต้น

  Better Pronunciation

ภาษาอังกฤษ หลักสูตรการออกเสียงภาษาอังกฤษ
เนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย
        -  ความรู้เบื้องต้นเรื่องระบบเสียงในภาษาอังกฤษ
        -  สัทอักษรเพื่อช่วยในการออกเสียง     
        -  การฝึกฝนการออกเสียงพยัญชนะและสระ
        -  การฝึกฝนการออกเสียงในระดับคำ วลี  ประโยค
        -  การออกเสียงเพื่อการสื่อสาร
        -  ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยและแนวทางการแก้ไข

 

Presentation Skills

หลักสูตรทักษะการนำเสนองาน
เนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย
     1.  หลักการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง (Pronunciation)
     2.  องค์ประกอบของการนำเสนองาน (Presentation Structure)
     3.  การสื่อสารและภาษาท่าทางในการนำเสนองาน (Delivery and Body Language)
     4. การใช้สื่อต่าง ๆ ประกอบการนำเสนองาน (Visual Aids)
     5. การฝึกฝนการนำเสนองานและการรับข้อมูลย้อนกลับ
         (Practice and Feedback Session)

 

Introduction to Critical Thinking

หลักสูตรการคิดเชิงวิพากษ์เบื้องต้น
เหมาะสำหรับผู้ที่เตรียมตัวศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในต่างประเทศ
เนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย
     1. การอ่านโดยส่งเสริมทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการอภิปราย 
     2. การวิเคราะห์ประเด็นจากแหล่งข้อมูลประเภทต่าง ๆ เช่น ตำรา บทความ
         สารคดี (ทั้้งสื่อสิ่งพิมพ์และออนไลน์) วิดีทัศน์ เป็นต้น 
     3.  การนำเสนอความคิด อภิปรายอย่างมีหลักการและเหตุผล

 

Academic Study Skills (Reading and Report Writing)

หลักสูตรทักษะในการเรียน (การอ่านและการเขียนรายงาน)
เนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย
     1. การอ่านเพื่อจับประเด็นสำคัญและการวิเคราะห์ประเด็นในบทความทางวิชาการ
         (Comprehension and Critical Reading)
     2. การเขียนอ้างอิง (Citation)
     3. การถอดความ (Paraphrasing)
     4. การเขียนสรุป (Summary)
     5. การฝึกเขียนรายงานขนาดสั้น และการรับข้อมูลย้อนกลับ
         (Report Writing and Feedback Session)

  ตารางอบรม
         
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรของรัฐ
    ศูนย์พัฒนาบุคลากรของรัฐ สถาบันภาษา จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเป็นประจำ ดังนี้
   
Effective Communication ฝึกทักษะและเพิ่มขีดความสามารถด้านการฟังและพูดเพื่อนำไปใช้
ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง
   
Presentation Skills เนื้อหาของการอบรมจะเป็นการเตรียมการและการฝึกพูดในหัวข้อ ดังต่อไปนี้
1. Introducing Yourself and Your Organization
2. Features of Good Presentations
3. Planning Your Presentation: Making a Good Start
4. Organizing Ideas for Your Presentation
5. Finishing off with Effective Conclusion
6. The Language of Oral Presentation
7. Your Body Language and Your Presentation
8. Using Visual Aids to Support Your Presentation
9. Introducing Speakers and Moderating Discussions
10. Final Project Presentation
11. Holding Meeting, Negotiation and Discussion
   
Intensive Course เนื้อหาในการจัดอบรม เพื่อฝึกฝนทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
1.  Advanced Listening ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ฝึกฟังบทสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนฟังการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษสื่อที่ใช้ในการอบรม ได้แก่ บทเรียน ซีดี เทปบันทึกเสียง และเทปบันทึกภาพ
2.  Advanced Speaking ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ฝึกสนทนาและสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันตลอดจนฝึกแสดง ความคิดเห็นและกล่าวสรุปเป็นภาษาอังกฤษ
3.  Specialized Reading and Vocabulary Building ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ฝึกฝนทักษะในการอ่านจับใจความหลัก การอ่านเพื่อหารายละเอียดและการทำ ความเข้าใจความหมายของศัพท์ วลีและเนื้อหา
โดยรวม โดยฝึกอ่านจากบทอ่านรูปแบบต่าง ๆ เช่น ข่าว ประกาศ โฆษณา จดหมาย บทความและเรื่องทั่วไป
4.  Advanced Writing and Use of English
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ทบทวนความรู้ด้านไวยากรณ์และโครงการสร้าง
ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อให้ สามารถเขียนบทสรุป ความเรียง และข้อความต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักการเขียนภาษาอังกฤษ
   
TOEFL (iBT)
เนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย
1.  การฟัง (Listening) ฝึกฟังบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ
(Conversations) และการบรรยายในชั้นเรียน (Lectures)
2.  การพูด (Speaking) ฝึกทักษะในการตอบคำถามและแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ได้อ่าน
หรือได้ฟังจากบทความหรือบทอ่านต่าง ๆ
3.  การอ่าน (Reading) ฝึกทักษะการอ่าน การจับใจความหลักรายละเอียดของเรื่องที่อ่าน รวมถึงเข้าใจความหมายของศัพท์ได้อย่างถูกต้อง
4.  การเขียน (Writing) ฝึกทักษะในการเขียนเพื่อตอบคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นหลังจากอ่านบทอ่าน หรือฟังบทบรรยายในสถานการณ์ต่าง ๆ
   
Writing Workshop

แบ่งการอบรมออกเป็น 3 กลุ่ม

1. การเขียนเชิงปฏิบัติการ 1
(Writing Workshop 1: From Sentence to Paragraph)
ฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในหัวข้อต่างๆ
เพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

  เริ่มตั้งแต่การเขียนประโยคความเดี่ยว ประโยคความรวม และประโยคความซ้อน รวมไปถึงการเขียนในระดับย่อหน้า
2. การเขียนเชิงปฏิบัติการ 2
(Writing Workshop 2: From Paragraph to Essay)
ฝึกทักษะการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
  1. Narrative Writing
2. Descriptive Writing
3. Cause & Effect Writing
4. Comparison & Contrast Writing
5. Argumentative Writing
3. การเขียนเชิงปฏิบัติการ 3
(Writing Workshop 3: Writing Research Proposal)
ฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการเขียนโครงการวิจัย
  1. Advanced Grammar for Proposal Writing
2. Summarizing & Paraphrasing for Research Writing
3. Proposal Writing
4. Abstract Writing
5. Reference Writing
   
Pronunciation Skills ฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษให้สามารถสื่อสารได้ชัดเจน
และมีประสิทธิภาพในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้

1. ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ
2. การออกเสียงตามฐานเสียง
3. การออกเสียงหนัก-เบา การแบ่งพยางค์ จังหวะการออกเสียง
4. การออกเสียงเพื่อสื่อความหมายต่าง ๆ
5. การฝึกภาคปฏิบัติ
  ตารางอบรม
         
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ
    ศูนย์พัฒนาบุคลากรของรัฐ สถาบันภาษา จัดโครงการอบรมสำหรับครูสนภาษาอังกฤษ ดังนี้
    Teaching Methodology หัวข้อในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่
1. Review of Teaching Methods
2. Teaching Listening
3. Teaching Speaking
4. Teaching Reading
5. Teaching Writing
6. Teaching Integrated Skills
7. Classroom Management Skill & Language in Classroom
8. Creative Teaching
9. Intensive training and excursion in Australia
    English Language and Teaching Development for Teacher of English with Non-English Majors
         
โครงการค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ
    ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันภาษา ให้บริการจัดค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
  เอกชนที่ต้องการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษและได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จำลองต่าง ๆ
ในบรรยากาศที่สนุกสนาน และเป็นกันเอง
    หน่วยงานที่สนใจโปรดติดต่อ
      คุณศรีจันทร์ ตันตินีรนาท เบอร์โทร 0-2218-6100 (สำหรับหน่วยงานภาครัฐ)
      คุณอรวิภา ก่ำใย เบอร์โทร 0-2218-6017 (สำหรับหน่วยงานทั่วไป)
         
บทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
    ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันภาษา ให้บริการอบรมภาษาอังกฤษออนไลน์ ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนด้วยตนเอง
ทางอินเตอร์เน็ตทั้งประหยัดและสะดวกสบายสำหรับผู้เรียนยุคใหม่ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ที่ต้องการเรียน ภาษาอังกฤษด้วยตนเองที่บ้านและเลือกเวลาเรียนเองได้
    บทเรียน Smartteach
ประกอบด้วย ทักษะการฟัง การอ่าน และไวยากรณ์ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ Pre-Intermediate และ Intermediate
  เนื้อหาครอบคลุมหัวข้อทางไวยากรณ์ที่เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษและทักษะที่จำเป็นในการฟัง
และอ่านภาษา อังกฤษอย่างมีประสิทธิผล
    บทเรียน English for Occupational Purposes
เป็นบทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาชีพ ประกอบด้วย
      English for Agriculture and Fisheries
English for Industry and Technology
English for Business and Commerce
English for Hotel and Tourism
แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ Beginner Elementary Pre-Intermediate และ Intermediate
      เนื้อหาครอบคลุมหัวข้อทางการสื่อสารทั้งในชีวิตประจำวันและการทำงานในแต่ละสาขาอาชีพ
  ผู้เรียนจะได้เรียนศัพท์เฉพาะทางสาขา และสำนวนภาษาที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
    หน่วยงานที่สนใจ โปรดติดต่อ
      คุณศรีจันทร์ ตันตินีรนาท       02-2186100 (สำหรับหน่วยงานภาครัฐ)
คุณอรวิภา ก่ำใย                    02-2186017 (สำหรับหน่วยงานทั่วไป)
         
โครงการเพื่อชุมชน
    ศูนย์พัฒนาบุคลากรของรัฐ สถาบันภาษา มีนโยบายประการหนึ่งที่จะให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
  โดยไม่คิดค่าบริการ ซึ่งได้แก่โครงการรายการวิทยุ ชื่อรายการ อังกฤษอินเทรนด์ (English in Trend)
เป็นโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬาฯ 101.5 ออกอากาศทุกวันเสาร์
เวลา 13.05 – 13.30 น.
         
บริการออกแบบทดสอบและประเมินผล
    ศูนย์ทดสอบและประเมินผล สถาบันภาษา ให้บริการออกแบบทดสอบภาษาอังกฤษแก่หน่วยงาน
  ทั้งภาครัฐและเอกชนและสถานศึกษาต่าง ๆ โดยมีลักษณะข้อสอบ ดังนี้
      ข้อสอบที่มีลักษณะและระดับเดียวกับ TOEFL
ข้อสอบที่มีลักษณะและระดับเดียวกับ SAT
ข้อสอบที่มีลักษณะและระดับเดียวกับ TOEIC
ข้อสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ข้อสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และข้อสอบลักษณะอื่น ๆ ตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ
หน่วยงานที่สนใจโปรดติดต่อ
        คุณกรรณิการ์ พูลสมบัติ 02-2186026
         
บริการแปล
    ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  นอกจากคอร์สเรียนต่างๆ แล้ว ทางสถาบันภาษายังมีบริการวิชาการด้านอื่นๆ เช่น บริการแปลเอกสารทั้งไทย-อังกฤษ
และ อังกฤษ-ไทย และบริการการตรวจแก้ไขงานเขียนภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ เช่น บทคัดย่อ วิทยานิพนธ์ บทความ
เรียงความ งานวิจัย รายงานประจำปี ฯลฯ โดยคณาจารย์ชาวไทยและชาวต่างประเทศผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้าน
ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ
      หากท่านสนใจ กรุณาติดต่อ คุณกรรณิการ์ พูลสมบัติ 02-2186026 Kannikar.p@chula.ac.th