• รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 (เรียนในเวลาราชการ)
โครงการบริหารจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 (เรียนนอกเวลาราชการ)
• ดาวน์โหลดใบชำระเงิน (เรียนนอกเวลาราชการ (วันเสาร์) มีค่าใช้จ่าย)

- รายวิชา 5500 503 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท)
- รายวิชา 5500 510 ทักษะภาษาอังกฤษบัณฑิตศึกษา (สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท)
- รายวิชา 5500 532 ภาษาอังกฤษวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา (สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก)
- รายวิชา 5500 560 การเขียนวิทยานิพนธ์ (สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก)