เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554 เวลา 14.00 น.  คณะนักศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จ.ลพบุรี จำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง   โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลาธิป  ชาญชัยฤกษ์  กรรมการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ฯ นายวิเชียร ปลื้มคิด หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ฯให้การต้อนรับ บรรยายสรุปและนำชมศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง                

 

 

Self-Access Learning Center, Chulalongkorn University Language Institute
Prempurachatra Bldg., 2rd Floor, Phayathai Road, Bangkok 10330, Thailand.
Tel. 0-2218-6016