ข่าวและประกาศจากสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ หัวข้อข่าวประกาศหรือกิจกรรม ประกาศโดย
21 สิงหาคม -
8 กันยายน 2560
หน่วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร เปิดให้นิสิตลงทะเบียนสำรองที่นั่งเพื่อ
เข้าร่วมกิจกรรมฝึกฝนทักษาะภาษาอังกฤษ ลงทะเบียนออนไลน์ที่
www.culi.chula.ac.th
CULI English Club: cuengclub@gmail.com CU Gavel Club: cugavelclub@gmail.com หน่วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ
โทร. 02-218-6028, 02-218-6041
1 กันยายน -
31 ตุลาคม 2560
โครงการประกวดวีดิทัศน์สั้น หัวข้อ
“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช:
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระอัจฉริยภาพอันยิ่งใหญ่”
(King Bhumibol Adulyadej: The Many Talents of a Great King)
 -รับสมัครและกำหนดส่งผลงานภายใน วันที่ 31 ตุลาคม 2560
 -ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 4 ธันวาคม 2560
ฝ่ายวิชาการ
http://www.culi.chula.ac.th/videocontest
คุณจรัสศรี โพธิวัตถุธรรม Jarassri.P@chula.ac.th
โทร. 02-218-6028
คุณจิโรจ พรนิเพท Jiroj.P@chula.ac.th
โทร. 02-218-6016
คุณใบหยก คล้ายสินธุ์ Baiyok.K@chula.ac.th
โทร. 02-218-6016
ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 15 กันยายน2560 การประชุมสัมมนาระดับนานาชาติประจำปี 2560 หัวข้อ
“Learning and Assessment in ELT: Challenges and Opportunities”
เปิดรับพิจารณาบทความ (Call for Papers) โปรดส่งบทคัดย่อ ภายใน
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
โทร. 02-218-6031
อีเมล: culiconference17@gmail.com
8 กันยายน 2560 การจัดสอบ CULI Test (CULI Test of English Proficiency for
International Communication) เวลา 10.00-11.30 น.
ณ อาคารเปรมบุรฉัตร สถาบันภาษา
ปิดรับสมัครและชำระค่าสอบ ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันสอบ http://www.culi.chula.ac.th/culitest/index.php ศูนย์ทดสอบและประเมินผล ฝ่ายบริการวิชาการ
โทร. 02-218-6026
เปิดรับสมัครตลอดปี โครงการอบรมภาษาอังกฤษผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning Courses)
หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป และหลักสูตรเพื่ออาชีพ/การทำงาน
ระยะเวลา 3 เดือน
รายละเอียดโปรดติดต่อ ศูนย์พัฒนาบุคลากรของรัฐ
โทร. 02-218-6027
http://www.culi.chula.ac.th/government/index.html
20 กันยายน 2560 กิจกรรมพิเศษเนื่องในวาระครบรอบอายุ 90 ปี
ของศาสตราจารย์กิตติคุณ เติมศักดิ์ กฤษนามระ
อดีตผู้อำนวยการสถาบันภาษา งานเลี้ยงน้ำชา
“A Memorable Afternoon Tea with Prof. Emeritus Toemsakdi Krishnamra”
เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 305 สถาบันภาษา
หน่วยประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารและวางแผน
โทร. 02-218-6012
25 กันยายน 2560 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาผ่านทางอินเทอร์น็ต เวลา 23.59 น.
และพิมพ์ใบคำร้อง จท 48 ยื่นที่ทะเบียนคณะ
สำนักงานการทะเบียน
https://www.reg.chula.ac.th
26 กันยายน 2560 งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2560
(ผศ.ดร.กุลพร ผศ.ดร.อดิศรา ผศ.วีณา และคุณพิศมัย) เวลา 10.00 น.
เป็นต้นไป ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 และรับประทาน
อาหารกลางวันร่วมกัน เวลา 11.45-12.45 น. ชั้น 2
หน่วยประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารและวางแผน
โทร. 02-218-6012
28-29 กันยายน 2560 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี
การศึกษา 2559 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักงานการทะเบียน
https://www.reg.chula.ac.th
Facebook: Office of the Registrar Chulalongkorn University
30 กันยายน 2560 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครทุนของศูนย์ภาษาซีมีโอ
(SEAMEO Scholarships) ประจำปี 2561
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
โทร. 02-218-6031
กรกฎาคม -
ตุลาคม 2560
ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ ตามความต้องการ
ของสถาบันภาษา จำนวน 1 ทุน (ระยะเวลา 4 ปี) สาขา Testing and
Evaluation หรือ Applied Linguistics หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
     - รับสมัครถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560
     - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560
     - สอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560
     - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560
     - สอบสัมภาษณ์ (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร: อาจารย์ประจำ
สถาบันภาษาเท่านั้น

ติดต่อรับใบสมัครทุนฯ ได้ที่ ฝ่ายวิชาการ
โทร. 02-218-6028 รายละเอียด:
ประกาศสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องนโยบายการจัดสรรทุนพัฒนาวิชาชีพของ
สถาบันภาษา ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม2559
-30 กันยายน 2560 www.culi.chula.ac.t/STAFF_CULI/New/ทุน60.pdf หมายเหตุ ข้อ 4.9, 8.2, 8.10.1, 8.11 และเกณฑ์
การพิจารณา ข้อ 9 และประกาศจากฝ่ายวิชาการ
หน้าลิฟท์ชั้น 4
9-10 พฤศจิกายน 2560 การประชุมสัมมนาระดับนานาชาติประจำปี 2560 หัวข้อ “Learning and
Assessment in ELT: Challenges and Opportunities” ณ โรงแรมอโนมา
แกรนด์ ถ.ราชดำริ ปทุมวัน กรุงเทพฯ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ โทร. 02-218-6031
อีเมล: culiconference17@gmail.com
ปี 2560 ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องวันหยุดตามประเพณี สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.hrm.chula.ac.th/jobonline08.html