ข่าวและประกาศจากสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ หัวข้อข่าวประกาศหรือกิจกรรม ประกาศโดย
10 มิถุนายน –
26 สิงหาคม 2560
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป เฉพาะวันเสาร์
เวลา 9.00-16.00 น.
ศูนย์บริการวิชาการ
ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันภาษา
โทร. 02-218-6017-8
19 มิถุนายน –
9 สิงหาคม 2560
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป วันจันทร์และวันพุธ
เวลา 18.00-20.00 น.
ศูนย์บริการวิชาการ
ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันภาษา
โทร. 02-218-6017-8
ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่
15 สิงหาคม 2560
การประชุมสัมมนาระดับนานาชาติประจำปี 2560 หัวข้อ “Learning and
Assessment in ELT: Challenges and Opportunities” เปิดรับพิจารณา
บทความ (Call for Papers) โปรดส่งบทคัดย่อ ภายใน วันอังคารที่
15 สิงหาคม 2560
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
โทร. 02-218-6031
อีเมล: culiconference17@gmail.com
4 สิงหาคม 2560 การประชุม ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้
ด้วยตนเอง
     - อาจารย์ประจำ เวลา 9.00-10.00 น.
     - อาจารย์พิเศษ เวลา 10.00-10.30 น.
     - อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 5500111 Experiential English I
       เวลา 10.30-11.30 น.
     - ข้อมูลกิจกรรมใน SALC และกิจกรรมเสริมหลักสูตร
     - เวลา 11.30-12.00 น.
ฝ่ายวิชาการ สถาบันภาษา
โทร. 02-218-6028
4 สิงหาคม 2560 การประชุมอาจารย์ประจำกลุ่มการสอน
     - กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ
       เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้อง 105
     - กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
       เวลา 13.30-14.30 น. ณ ห้อง 305
     - กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้อง 313
หน่วยประสานงานกลุ่มการสอน
ฝ่ายวิชาการ โทร. 02-218-6041
11 สิงหาคม 2560 การจัดสอบ CULI Test (CULI Test of English Proficiency for
International Communication) เวลา 10.00-11.30 น.
ณ อาคารเปรมบุรฉัตร สถาบันภาษา
ปิดรับสมัครและชำระค่าสอบ
ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันสอบ http://www.culi.chula.ac.th/culitest/index.php ศูนย์ทดสอบและประเมินผล ฝ่ายบริการวิชาการ โทร. 02-218-6026
15 สิงหาคม 2560 วันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 สำนักงานการทะเบียน จุฬาฯ: ปฏิทิน
การศึกษา 2560 https://www.reg.chula.ac.th/cr90_sem60.pdf
21 สิงหาคม -
8 กันยายน 2560
หน่วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร เปิดให้นิสิตลงทะเบียนสำรองที่นั่งเพื่อ
เข้าร่วมกิจกรรมฝึกฝนทักษาะภาษาอังกฤษ ลงทะเบียนออนไลน์ที่
www.culi.chula.ac.th
CULI English Club: cuengclub@gmail.com CU Gavel Club: cugavelclub@gmail.com หน่วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ
โทร. 02-218-6028, 02-218-6041
กรกฎาคม -
ตุลาคม 2560
ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ ตามความต้องการ
ของสถาบันภาษา จำนวน 1 ทุน (ระยะเวลา 4 ปี) สาขา Testing and
Evaluation หรือ Applied Linguistics หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
     - รับสมัครถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560
     - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560
     - สอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560
     - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560
     - สอบสัมภาษณ์ (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร: อาจารย์ประจำ
สถาบันภาษาเท่านั้น

ติดต่อรับใบสมัครทุนฯ ได้ที่ ฝ่ายวิชาการ
โทร. 02-218-6028 รายละเอียด:
ประกาศสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องนโยบายการจัดสรรทุนพัฒนาวิชาชีพของ
สถาบันภาษา ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม2559
-30 กันยายน 2560 www.culi.chula.ac.t/STAFF_CULI/New/ทุน60.pdf หมายเหตุ ข้อ 4.9, 8.2, 8.10.1, 8.11 และเกณฑ์
การพิจารณา ข้อ 9 และประกาศจากฝ่ายวิชาการ
หน้าลิฟท์ชั้น 4