ข่าวและประกาศจากสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ หัวข้อข่าวประกาศหรือกิจกรรม ประกาศโดย
5 เมษายน 2560 การอบรมวิจัย หัวข้อ “ANOVA with Interaction Effect”
โดย ผศ.ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก จาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เวลา 9.30-11.30 น. ณ ห้อง 312 สถาบันภาษา
ฝ่ายวิจัย
โทร. 02-218-6021
5 เมษายน 2560 กิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์
     - ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป
       เวลา 8.15 น. บริเวณหน้าอาคารสถาบันภาษา
     - รดน้ำขอพรผู้ใหญ่
       เวลา 13.30 น. ณ ห้องผู้อำนวยการ ชั้น 3
หน่วยประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริหารและวางแผน
โทร. 02-218-6012
19 เมษายน 2560 การอบรมวิจัย หัวข้อ “Factor Analysis”
โดย ผศ.ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เวลา 9.30-11.30 น. ณ ห้อง 312 สถาบันภาษา
ฝ่ายวิจัย
โทร. 02-218-6021
26 เมษายน 2560 การอบรมวิจัย หัวข้อ “Diagnostic Assessment”
โดย ผศ.ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เวลา 9.30-11.30 น. ณ ห้อง 312 สถาบันภาษา
ฝ่ายวิจัย
โทร. 02-218-6021
24-28 เมษายน 2560 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
(Seminar Course) สำหรับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม
ภายใต้กรอบโครงการพัฒนาทักษะในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในการประชุมนานาชาติสำหรับหน่วยงานใน
ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ปีที่ 5 (2559-2560)
เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง 305 สถาบันภาษา
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
โทร. 02-218-6031