ข่าวและประกาศจากสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ หัวข้อข่าวประกาศหรือกิจกรรม ประกาศโดย
5 มิถุนายน 2560 วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 สำนักงานการทะเบียน จุฬาฯ: ปฏิทินการศึกษา
https://www.reg.chula.ac.th/cr90_sem59.pdf
10 มิถุนายน –
26 สิงหาคม 2560
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป เฉพาะวันเสาร์
เวลา 9.00-16.00 น.
ศูนย์บริการวิชาการ
ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันภาษา
โทร. 02-218-6017-8
13 มิถุนายน 2560 การบรรยายหัวข้อ “Narratives in Applied Linguistics Research: Methods
and Challenges” โดย Asst. Prof. Chatwara Suwannamai Duran, Ph.D.
จาก University of Houston เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง 305
ฝ่ายวิจัย สถาบันภาษา
โทร. 02-218-6021
อีเมล: culiresearch@gmail.com
14-16 มิถุนายน 2560 การประชุมวิชาการ LMI Professional
(PCSL) Community of Practice Conference ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์
พ้อยท์ ราชดำริ กรุงเทพฯ เวลา 9.00-16.00 น.
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สถาบันภาษา จุฬาฯ
โทร. 02-218-6031
สถานฑูตสหรัฐอเมริกา
https://th.usembassy.gov/lmi-pcsl-conference/
15 มิถุนายน 2560 การบรรยายหัวข้อ “Research Designs and Theoretical Frameworks in
Qualitative Research on L2 Writing” โดย Asst. Prof. Tanita Saenkhum,
Ph.D. จาก University of Tennessee, Knoxville
เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง 305
ฝ่ายวิจัย สถาบันภาษา
โทร. 02-218-6021
อีเมล: culiresearch@gmail.com
16 มิถุนายน 2560 การบรรยายหัวข้อ “Interpreting the relationships between TOEFL iBT
scores and GPA: Language proficiency, policy, and profiles” โดย
Asst. Prof. Xun Yan, Ph.D. จาก University of Illinois at Urbana-Champaign
เวลา 12.30-13.30 น. ณ ห้อง 305
ฝ่ายวิจัย สถาบันภาษา
โทร. 02-218-6021
อีเมล: culiresearch@gmail.com
16 มิถุนายน 2560 วันสุดท้ายของการลดรายวิชา สำนักงานการทะเบียน จุฬาฯ
https://www.reg.chula.ac.th
19- 22 มิถุนายน 2560 โครงการการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล สำหรับบุคลากรมธนารักษ์
(English Camp) ณ โรงแรมอิมพีเรียล บีช รีสอร์ท หัวหิน
ศูนย์พัฒนาบุคลากรของรัฐ
ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันภาษา
โทร. 02-218-6027
19 มิถุนายน –
9 สิงหาคม 2560
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป วันจันทร์และวันพุธ
เวลา 18.00-20.00 น.
ศูนย์บริการวิชาการ
ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันภาษา
โทร. 02-218-6017-8
24 มิถุนายน –
22 กรกฏาคม 2560
เฉพาะวันเสาร์
เวลา 9.00-16.00 น.
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ บุคลากรของรัฐ
1. หลักสูตรการเขียนอย่างมีประสิทธิผลสำหรับการทำงาน (Effective
    Writing for the Workplace)
2. หลักสูตรการพูด-ฟังภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (Spoken English
    for Work)
ศูนย์พัฒนาบุคลากรของรัฐ
ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันภาษา
โทร. 02-218-6027
27-28 มิถุนายน 2560 โครงการสีชังยั่งยืน: การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร
สำหรับอาชีพต่าง ๆ ผ่านการท่องเที่ยว ระยะที่ 3 ลงพื้นที่ทำกิจกรรมกับ
ชุมชนชาวสีชัง ณ สถานีวิจัยทรัพยากรทางน้ำ เกาะสีชัง
ศูนย์พัฒนาบุคลากรของรัฐ
ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันภาษา
โทร. 02-218-6027
28 มิถุนายน -
13 กรกฎาคม 2560
โครงการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลา 9.00-16.00 น.
ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันภาษา
โทร. 02-218-6017-8
30 มิถุนายน 2560 วันสุดท้ายที่นิสิตแสดงความจำนงขอถอนรายวิชาผ่านทางอินเตอร์เน็ต
หมดเวลา 23.59 น.
สำนักงานการทะเบียน จุฬาฯ
https://www.reg.chula.ac.th
30 มิถุนายน 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำอาหาร “เมนู: มากิโรล” โดย
อ.ชวิศา อัศวภูมิ และอ.นันทิญา วิชญเธียร เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องรับประทานอาหาร ชั้น 4
หน่วยประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริหารและวางแผน
โทร. 02-218-6012
อีเมล: pr2016culi@gmail.com