โครงการประกวดวีดิทัศน์สั้นหัวข้อ
“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระอัจฉริยภาพอันยิ่งใหญ่”
(King Bhumibol Adulyadej : The Many Talents of a Great King)


สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการประกวดวีดิทัศน์สั้นในหัวข้อ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช : พระมาหากษัตริย์ผู้ทรงพระอัจฉริยภาพอันยิ่งใหญ่” (King Bhumibol Adulyadej : The Many Talents of a Great King)

 

ระยะเวลาเปิดรับผลงาน:


1 กันยายน- 31 ตุลาคม 2560 (ส่งผลงานด้วยตนเองที่ ฝ่ายวิชาการ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3 ห้อง 306 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและใบสมัคร


รายละเอียดโครงการฯ
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ