Refereed Journals of Language Teaching and Learning

 

การเสนอผลงานเพื่อตีพิมพ์

 1. ผลงานที่ส่งมาพิจารณาตีพิมพ์ต้องเป็นบทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ งานแปลทางวิชาการ และผลงานแบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ “การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ” และ “ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ” ที่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน  ทั้งนี้การพิจารณาผลงานเพื่อตีพิมพ์อยู่ในดุลยพินิจของกองบรรณาธิการ และผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสาร

 2. ผลงานที่เสนอพิจารณาตีพิมพ์  ผู้เขียนสามารถเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ สำหรับภาษาอังกฤษผู้เขียนต้องให้เจ้าของภาษาตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและไวยากรณ์ก่อนส่งมาพิจารณา

 3. ผลงานที่เสนอพิจารณาตีพิมพ์ควรมีความยาวไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ A4 (รวมเอกสารอ้างอิง)  พิมพ์ด้วย Font Thai Sarabun ขนาด 14 Point

 4. ผู้เขียนส่งต้นฉบับเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ที่มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด และ biodata กรณีมีผู้เขียนมากกว่า 1คน ให้ระบุผู้รับผิดชอบบทความ (corresponding author) ด้วย ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เขียนชื่อแรก จากนั้นส่งต้นฉบับทาง

  • ระบบส่งต้นฉบับออนไลน์ที่เว็บ www.culi.chula.ac.th

  • จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแนบไฟล์ต้นฉบับถึง PasaaParitatJournal@chula.ac.th

 5. ผู้เขียนบทความควรใช้รูปแบบการเขียนบทความและสำนวนภาษาที่เหมาะสมกับลักษณะของบทความทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป ไม่มีการคัดลอกผลงานผู้อื่น และมีการตรวจทานต้นฉบับแล้วเป็นอย่างดีทั้งด้านรูปแบบ การสะกด และไวยากรณ์

 6. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบรรณาธิการและกองบรรณาธิการ และสามารถตรวจสอบสถานะของบทความได้ที่ PasaaParitatJournal@chula.ac.th อย่างไรก็ดี บทความที่แก้ไขต้นฉบับเสร็จเรียบร้อยก่อนอาจได้รับการพิจารณานำลงตีพิมพ์ก่อน

 7. บทความที่ได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารภาษาปริทัศน์ สถาบันภาษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว จะต้องไม่ปรากฏในสิ่งพิมพ์อื่นใดก่อนที่จะปรากฏในวารสารภาษาปริทัศน์สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 8. กองบรรณาธิการจะส่งวารสารที่มีบทความของผู้เขียนตีพิมพ์ให้แก่ผู้เขียนจำนวน 1 ฉบับ หากผู้เขียนต้องการได้บทความที่ตีพิมพ์เพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดหรือสั่งซื้อได้ที่หน้าเว็บไซต์ของสถาบันภาษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (www.culi.chula.ac.th)

 9. บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารภาษาปริทัศน์สถาบันภาษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนบทความ และสถาบันภาษา ผู้ใดต้องการตีพิมพ์ซ้ำต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนและสถาบันภาษาก่อน

การเรียงลำดับหัวข้อบทความวิจัย

ชื่อเรื่อง (ชิดขวา) Font Thai Sarabun ขนาด 16 Point / bold

            ชื่อเรื่องควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ชื่อผู้เขียน (ชิดขวา) Font Thai Sarabun ขนาด 14 Point / bold
             พร้อมระบุสังกัดด้วย Font Thai Sarabun ขนาด 12 Point

บทคัดย่อ (ชิดซ้าย) Font Thai Sarabun ขนาด 14 Point / bold

             สรุปเนื้อหาของบทความให้ได้ใจความชัดเจน มีการสรุปสาระสำคัญของเรื่องโดยเฉพาะวัตถุประสงค์ วิธีการ และผลการวิจัย และต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 15 บรรทัด สำหรับบทคัดย่อภาษาอังกฤษผู้เขียนต้องตรวจสอบความถูกต้องทางไวยากรณ์ และการใช้ภาษาก่อนส่งมาพิจารณา

คำสำคัญ (ชิดซ้าย) Font Thai Sarabun ขนาด 12 Point / bold

             ระบุคำประมาณ 4-6 คำ ที่เป็นคำสำคัญของเนื้อหาเหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นคำต้นในระบบฐานข้อมูล

บทนำ (ชิดซ้าย) Font Thai Sarabun ขนาด 14 Point / bold

           เป็นการอธิบายถึงที่มาและความสำคัญของปัญหา และเหตุผลที่นำไปสู่การวิจัยข้อมูลทางวิชาการและวิจัยสนับสนุนหรือโต้แย้ง รวมถึงแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และมีการระบุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจัยอย่างชัดเจน

วิธีดำเนินการวิจัย (ชิดซ้าย) Font Thai Sarabun ขนาด 14 Point / bold

           อธิบายถึงกระบวนการดำเนินการวิจัยและแนวทางในการวิเคราะห์อย่างละเอียดและชัดเจน

ผลการวิจัย (ชิดซ้าย) Font Thai Sarabun ขนาด 14 Point / bold

           เสนอผลการวิจัยที่ตรงประเด็นตามลำดับขั้นของการวิจัย  การใช้ตารางหรือแผนภูมิไม่ควรเกิน 5 ตารางหรือแผนภูมิโดยมีการแปลความหมายและวิเคราะห์ผลที่ค้นพบอย่างชัดเจน มีการใส่เลขและชื่อกำกับแต่ละตาราง

อภิปรายผล (ชิดซ้าย) Font Thai Sarabun ขนาด 14 Point / bold

           ตอบคำถามงานวิจัย เปรียบเทียบและตีความผลการวิจัยให้เข้ากับหลักทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
           อาจระบุข้อจำกัดของงานวิจัยและคำแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจทำวิจัยในศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
           (กรุณาแยกส่วนของผลการวิจัยและอภิปรายผลออกจากกันเป็นสองส่วน)

สรุป (ชิดซ้าย) Font Thai Sarabun ขนาด 14 Point / bold

           สรุปสาระสำคัญของผลการวิจัย และให้ข้อเสนอแนะที่จะนำผลการวิจัยนั้นไปใช้ประโยชน์

เอกสารอ้างอิง (ชิดซ้าย) Font Thai Sarabun ขนาด 12 Point / bold

             วารสารภาษาปริทัศน์ใช้รูปแบบการอ้างอิงของ APA (American Psychological Association)

           หมายเหตุ: ในแต่ละหัวข้อหลักอาจมีการแบ่ง เป็นหัวข้อย่อยๆ ได้ แต่ทั้งนี้ หัวข้อย่อยต้องมีระดับหัวข้อ (levels of heading) ไม่ตรงกับหัวข้อหลัก

ตัวอย่าง

บทนำ <-- หัวข้อหลัก

วัตถุประสงค์ <-- หัวข้อย่อย

...........................................

วิธีดำเนินการวิจัย <-- หัวข้อหลัก

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง <-- หัวข้อย่อย

...........................................

เครื่องมือ

...........................................

วิธีการเก็บข้อมูล

...........................................

 ผลการวิจัย <-- หัวข้อหลัก

อภิปรายผล <-- หัวข้อหลัก

การอ้างอิงในเนื้อหา ให้ใช้รูปแบบ ดังนี้

(ชื่อ-นามสกุลผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, เลขหน้า)

ตัวอย่าง 

(สุพัฒน์  สุกมลสันต์, 2545, 45)

(Jeffries & McIntyre, 2010)

(Norgaard, Montoro, & Busse, 2010)

(Jeffries & McIntyre, 2010; Norgaard, Montoro, & Busse, 2010)

 

การเรียงลำดับหัวข้อบทความวิชาการ

ชื่อเรื่อง (ชิดขวา) Font Thai Sarabun ขนาด 16 Point / bold
           ชื่อเรื่องควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ชื่อผู้เขียน (ชิดขวา) Font Thai Sarabun ขนาด 14 Point / bold
           พร้อมระบุสังกัดด้วย Font Thai Sarabun ขาด 12 Point

บทคัดย่อ (ชิดซ้าย) Font Thai Sarabun ขนาด 14 Point / bold

สรุปเนื้อหาของบทความให้ได้ใจความชัดเจน มีการสรุปสาระสำคัญของเรื่องโดยเฉพาะวัตถุประสงค์ วิธีการ และผลการวิจัย และต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 15 บรรทัด

คำสำคัญ (ชิดซ้าย) Font Thai Sarabun ขนาด 12 Point / bold

ระบุคำประมาณ 4-6 คำ ที่เป็นคำสำคัญของเนื้อหาเหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นคำค้นในระบบฐานข้อมูล

บทนำ (ชิดซ้าย) Font Thai Sarabun ขนาด 14 Point / bold

เป็นส่วนแนะนำและปูพื้นเรื่องเพื่อให้ผู้อ่านทราบข้อมูลเบื้องต้นและเนื้อหา รวมทั้งระบุถึงขอบเขตเนื้อหา วัตถุประสงค์หรือคำถามในการศึกษาค้นคว้าของบทความวิชาการ

เนื้อหา 

หัวข้อ (ชิดซ้าย) Font Thai Sarabun ขนาด 14 Point / bold

เป็นส่วนหลักของเนื้อหาบทความ มีการแบ่งประเด็นออกเป็นเรื่องย่อย ๆ และมีการจัดเรียงลำดับเป็นหัวข้อตามรายละเอียดของเนื้อหา

สรุป (ชิดซ้าย) Font Thai Sarabun ขนาด 14 Point / bold

เป็นการสรุปเนื้อหาอย่างชัดเจนและกระชับ มีการตอบคำถามที่ตั้งไว้และอภิปรายถึงผลดี/ผลเสีย คำแนะนำ วิธีการแก้ปัญหา ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและงานวิจัยด้านภาษาอังกฤษ หรือข้อจำกัดต่างๆ

เอกสารอ้างอิง (ชิดซ้าย) Font Thai Sarabun ขนาด 14 Point / bold

เขียนบรรณานุกรมในรูปแบบ APA (American Psychological Association)

หมายเหตุ เอกสารอ้างอิงท้ายบทความ ให้ใช้รูปแบบดังนี้

หนังสือ

  ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.

ตัวอย่าง

Hogue, A. (2008). First Steps in Academic Writing. New York: Pearson Education.

บทความจากวารสาร

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่ (ฉบับที่), เลขหน้าที่อ้างถึง.

ตัวอย่าง

Hulstijn, J. H. (1993). When Do Foreign-Language Readers Look Up the Meaning of Unfamiliar Words? The Influence of Task and Learner Variables. 
             
The Modern Language Journal, 77(2). 139-147.

วิทยานิพนธ์

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต. ชื่อมหาวิทยาลัย.

ตัวอย่าง

อารีรักษ์  มีแจ้ง. (2547).  การพัฒนารูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้หลักการเรียนรู้
               แบบร่วมงานสำหรับนิสิตนักศึกษา. 
วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต. จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

เว็บเพจ

ชื่อผู้แต่งหรือหน่วยงานเจ้าของเว็บไซต์. (ปีที่จัดทำ).  ชื่อเรื่อง.  ค้นจาก (ชื่อ website) เมื่อวันที่ เดือน ปี, จาก URL.

ตัวอย่าง

           Wiersema, N. (2002). How does Collaborative Learning Actually Work in a Classroom and How do
                           Students React to It? A Brief Reactio
n. Retrieved from: http:// www.lgu.ac.uk/deliberations/
                           collab. learning/wiersema
.html. On March 11, 2010.


คำสำคัญ / Key Words
ผู้แต่ง / Author
ฉบับที่ / Issue
ปี / Year

free web counter   visitors