ประกาศจากหน่วยตารางสอนตารางสอบและทะเบียน สถาบันภาษา

ประกาศจากสำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิชาเรียนภาษาอังกฤษ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ข้อมูลติดต่อผู้สอนรายวิชาเลือกภาษาอังกฤษระดับปริญญาบัณฑิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ข้อมูลรายวิชาภาษาอังกฤษ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564