ฝ่ายบริการวิชาการ มีหน้าที่ดูแลจัดการ การให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ฝ่ายบริการวิชาการ ประกอบด้วย 3 ศูนย์ คือ
   
    ศูนย์บริการวิชาการ
  ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ และเอกชน และบุคคลทั่วไป ดังนี้
 

จัดอบรมภาษาอังกฤษ ให้กับบุคคลทั่วไป และเฉพาะหน่วยงาน
จัดค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
อบรมภาษาอังกฤษออนไลน์
ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์

 

Address ชั้น 3 ห้อง 306 อาคารเปรมบุรฉัตร ตรงข้ามศาลาพระเกี้ยว

 

Tel. 02-218-6017-8     Fax. 02-218-6106

 

บุคลากร

 
สมจิตร กองสิน
e-mail: somjit.k@chula.ac.th  
    ศูนย์พัฒนาบุคลากรของรัฐ
  ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานราชการ บุคาลากรของรัฐ และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
 
จัดอบรมภาษาอังกฤษ ทั้งที่เป็นโครงการประจำ และเฉพาะหน่วยงาน
จัดอบรมด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
จัดค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
จัดค่ายเพื่อให้ความรู้ด้านการจัดค่ายภาษาอังกฤษ
อบรมภาษาอังกฤษออนไลน์
จัดโครงการเพื่อชุมชน เช่น รายการวิทยุที่ให้ความรู้ภาษาอังกฤษทางวิทยุจุฬาฯ
 
Address ชั้น 3 ห้อง 306 อาคารเปรมบุรฉัตร ตรงข้ามศาลาพระเกี้ยว
 
Tel. 02-218-6100, 02-218-6027     Fax. 02-218-6027
 
บุคลากร
 
ทรรศนีย์ กลันตรานนท์
e-mail: kungking1976@hotmail.com  
    ศูนย์ทดสอบและประเมินผล
  ให้บริการวิชาการด้านออกแบบทดสอบและประเมินผล ดังนี้
 
ออกแบบ วิเคราะห์ และพัฒนาแบบทดสอบทางภาษาอังกฤษ ได้แก่ CU-TEP และ CU-AAT ให้กับศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่ง    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ออกแบบทดสอบภาษาอังกฤษ ตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ
ผลิตและจำหน่ายคู่มือการทำแบบทดสอบ CU-TEP (Peactice Test)
> ผลิตและจำหน่ายคู่มือการทำแบบทดสอบ CU-AAT (Peactice Test)
> แปลภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ และ ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย
> ตรวจแก้ไขงานเขียนภาษาอังกฤษ
 
Address ชั้น 3 ห้อง 306 อาคารเปรมบุรฉัตร ตรงข้ามศาลาพระเกี้ยว
 
Tel. 02-218-6026     Fax. 02-218-6027
 
บุคลากร
 
กรรณิการ์ พูลสมบัติ
e-mail: kannikar.p@chula.ac.th