โครงการอบรมภาษาอังฤษสำหรับบุคคลทั่วไป
    โครงการอบรมภาษาอังฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ
    โครงการอบรมสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ
    โครงการค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ
    บทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
    โครงการเพื่อชุมชน
    บริการออกแบบทดสอบและประเมินผล
    บริการแปล
     
 
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลทั่วไป
    ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันภาษา จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ ดังนี้
   
  CU-TEP
  TOEFL (iBT)
  IELTS
  TOEIC
  Academic Writing (Abstract & Thesis)
  Effective Writing I
  Effective Writing II
  Intensive Grammar
  Writing in the Workplace
  Effective Communication
  English for Work
  Better Pronunciation
  โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรของรัฐ
    ศูนย์พัฒนาบุคลากรของรัฐ สถาบันภาษา จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเป็นประจำ ดังนี้
   
  + Effective Communication
  + Presentation Skills
  + Intensive Course
  + Writing Workshop 1
  + Writing Workshop 2
  + Effective Writing for the Workplace
  + Spoken English for Work
  + Better Pronunciation for Communication
  + Research Proposal
  โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ
    ศูนย์พัฒนาบุคลากรของรัฐ สถาบันภาษา จัดโครงการอบรมสำหรับครูสนภาษาอังกฤษ ดังนี้
   
  + Teaching Methodology
  + English Language and Teaching Development for Teacher of English with Non-English Majors
  โครงการค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ
    ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันภาษา ให้บริการจัดค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ต้องการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ และได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จำลองต่าง ๆ ในบรรยากาศที่สนุกสนาน และเป็นกันเอง
    สนใจ โปรดติดต่อ
    คุณทรรศนีย์ กลันตรานนท์ เบอร์โทร 0-2218-6100 (สำหรับหน่วยงานภาครัฐ)
คุณสมจิตร กองสิน เบอร์โทร 0-2218-6017 (สำหรับหน่วยงานทั่วไป)
 

  การอบรมภาษาอังกฤษผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learning
    ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันภาษา ให้บริการอบรมภาษาอังกฤษออนไลน์ ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนด้วยตนเอง ทางอินเตอร์เน็ต ทั้งประหยัดและสะดวกสบาย สำหรับผู้เรียนยุคใหม่ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการเรียน ภาษาอังกฤษด้วยตนเองที่บ้านและเลือกเวลาเรียนเองได้
   
  + General English
  +Career English
  + English for Occupational Purposes
    สนใจ โปรดติดต่อ
    คุณทรรศนีย์ กลันตรานนท์ เบอร์โทร 0-2218-6100 (สำหรับหน่วยงานภาครัฐ)
คุณสมจิตร กองสิน เบอร์โทร 0-2218-6017 (สำหรับหน่วยงานทั่วไป)
   
  โครงการเพื่อชุมชน
   

ศูนย์พัฒนาบุคลากรของรัฐ สถาบันภาษา มีนโยบายประการหนึ่งที่จะให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยไม่คิดค่าบริการ ซึ่งได้แก่โครงการรายการวิทยุ ชื่อรายการ อังกฤษอินเทรนด์ (English in Trend) เป็นโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬาฯ 101.5 ออกอากาศทุกวันเสาร์
เวลา 13.05 – 13.30 น.

  บริการออกแบบทดสอบและประเมินผล
    ศูนย์ทดสอบและประเมินผล สถาบันภาษาให้บริการออกแบบทดสอบภาษาอังกฤษแก่หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนและสถานศึกษาต่างๆ โดยมีลักษณะข้อสอบ ดังนี้
   
ข้อสอบที่มีลักษณะและระดับเดียวกับ TOEFL
ข้อสอบที่มีลักษณะและระดับเดียวกับ SAT
ข้อสอบที่มีลักษณะและระดับเดียวกับ TOEIC
ข้อสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ข้อสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ข้อสอบลักษณะอื่น ๆ ตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ
    สนใจ โปรดติดต่อ
    คุณกรรณิการ์ พูลสมบัติ เบอร์โทร 02-2186026
  บริการแปล
    ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากคอร์สเรียนต่างๆ แล้ว ทางสถาบันภาษายังมีบริการวิชาการด้านอื่นๆ เช่น บริการแปลเอกสาร
ทั้งไทย-อังกฤษ และ อังกฤษ-ไทย และบริการการตรวจแก้ไขงานเขียนภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ เช่น บทคัดย่อ วิทยานิพนธ์ บทความ เรียงความ งานวิจัย
รายงานประจำปี ฯลฯ โดยคณาจารย์ชาวไทยและชาวต่างประเทศผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ
    สนใจ โปรดติดต่อ
    คุณกรรณิการ์ พูลสมบัติ เบอร์โทร 02-2186026 Email: Kannikar.p@chula.ac.th