ข้อสอบ CULI TEST (CULI Test of English Proficiency for International Communication)

การทดสอบเพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ และประเมินผลทางภาษาให้กับบุคคล หน่วยงาน และองค์กรทั่วไป ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษจากต่างประเทศ (TOEIC)

รายละเอียดการจัดสอบ (กรุณาอ่านและหากมีคำถามโปรดติดต่อ 02-2186026, 086-5045520)

1. จัดสอบทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 ของแต่ละเดือน
2. แจ้งผลสอบประมาณ 3-5 วันหลังจากวันสอบ
3. ผู้สอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน และดินสอ 2B พร้อมยางลบ มาในวันสอบ
และต้องมาที่ห้องสอบให้ตรงเวลาตามที่กำหนด (มาก่อนเวลาเข้าสอบ) ถ้ามาเกินเวลา ทางสถาบันภาษาขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้เข้าห้องสอบ
4. หาก
ผู้สมัครสอบ มีจำนวนมาก ทางสถาบันฯ จะขอปิดรับสมัครก่อนกำหนดที่แจ้งไว้
5. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ, ห้องสอบ และเวลาสอบ ก่อนวันสอบ 1-2 วัน
6. สถานที่สอบ
อาคารเปรมบุรฉัตร

ข้อปฏิบัติในการสมัครสอบและเข้าสอบ  (กรุณาทำตามขั้นตอน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ)

  1. เลือกวันสอบพร้อมกรอกใบสมัครและยืนยันการลงทะเบียนสอบโดยกดยืนยัน
  2. Print ใบชำระเงิน (ค่าสมัครสอบ 400 บาท) วิธีการชำระเงินมี 2 วิธี

    2.1 นำใบชำระเงินไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ (ไม่สามารถชำระที่ตู้ ATM ได้)
    2.2 สแกน QR Code จากใบชำระเงินที่ Print ออกมา โดยใช้ชื่อบัญชีชำระเงินของผู้เข้าสอบเท่านั้น (ไม่สามารถใช้บัญชีผู้อื่นชำระแทนกันได้)

* กรุณาชำระเงินทันที ในวันที่สมัครสอบ (ถ้ามีผู้สมัครเกินจำนวน ของสงวนสิทธิในการปิดรับสมัครก่อนกำหนด) *

* ผลคะแนนสอบที่ออกให้ในแต่ละครั้ง จะไม่มีการออกให้ใหม่ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ตั้งแต่ 1 มี.ค. 65 เป็นต้นไป *

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม             
คุณกรรณิการ์ พูลสมบัติ            
02-2186026 หรือ 086-5045520ลักษณะข้อสอบ
Listening        50  ข้อ
Part I      Photographs                 5      ข้อ
Part II     Question-Response      15      ข้อ
Part III     Short Conversation     15      ข้อ
Part IV     Short Talks                15      ข้อ

Reading & Writing     50  ข้อ
Part V     Incomplete Sentences     20      ข้อ
Part VI     Text Completion             6      ข้อ
Part VII    Single Passages            14      ข้อ
Part VIII    Double Passages         10      ข้อ