Welcome to Panninee Sagrik Library


Title
Full Record
การทดสอบและการประเมินผลสำหรับครูสอนภาษา / กาญจนา ปราบพาล

การประเมินโปรแกรมการสอนทักษะการฟังที่ประกอบด้วยแถบบันทึกภาพและแถบบันทึกเสียงของหลักสูสตรฝึกอบรม

ภาษาอังกฤษแบบเข้มภาคฤดูร้อน พ.ศ.2532 : รายงานการวิจัย / วัฒนวรรณ สงวนเรือง

การประเมินผลความต่อเนื่องและความเหมาะสมของหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ใช้ในคณะต่าง ๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สุพัฒน์ สุกมลสันต์    
การประเมินผลหลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน : รายงานการวิจัย / สุพัฒน์ สุกมลสันต์
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการอ้างอิงสรุปเพื่อให้คะแนนการสอบเรียงความ และการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งาน / สุพัฒน์ สุกมลสันต์
การพัฒนาเกณฑ์ความสามารถด้านสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาัอังกฤษสำหรับนักศึกษาไทยและบุคคลทั่วไป / สุพัฒน์ สุกมลสันต์, กรองแก้ว กรรณสูต, ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์
การวิเคราะห์ความลำเอียงของข้อทดสอบภาษาอังกฤษเข้ามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2531-2533 : รายงานการวิจัย / สุพัฒน์ สุกมลสันต์
การวิจัยความก้าวหน้าในด้านสมิทธิภาพภาษาัอังกฤษของบุคลากรจุฬาฯ ผู้ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษ (ปีการศึกษา 2523) / ฝอยฝา พันธุ์ฟัก
การศึกษากลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปีที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัย / อาวุธ วาจาสัตย์
การศึกษาการเรียนการสอนแบบซ่อมเสริม เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาของผู้เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม ซึ่งจัดโดยสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัย / สุพัฒน์ สุกมลสันต ์และคนอื่น ๆ
การศึกษาความสามารถในการเขียนของนิสิตวิชาภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิทยาศาสตร์ / สุภาณี ชินวงศ์
การศึกษาติดตามสัมฤทธิผลในการเรียนวิชาภาษาัอังกฤษต่าง ๆ ของนิสิตที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา FE I และที่ไม่ได้รับการยกเว้นในระหว่างปี พ.ศ.2528-2530 : รายงานการวิจัย / สุพัฒน์ สุกมลสันต์, กรองแก้ว กรรณสูต
การสร้างมิติสัมพันธ์การใช้ภาษาเพื่อการเรียนการสอนและทดสอบภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ และการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาแบบมหภาษา : รายงานผลการวิจัย /        สุพัฒน์ สุกมลสันต์, กรองแก้ว กรรณสูต
การสร้างและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบสืื่อหลากหลายเพื่อสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 : รายงานการวิจัย / สุพัฒน์ สุกมลสันต์
การสร้างและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบสื่อหลากหลายเพื่อสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 : รายงานการวิจัย / สุพัฒน์ สุกมลสันต์
การสร้างและพัฒนามาตรวัดประเมินสัมฤทธิผลของการพูดแบบนำเสนอสำหรับรายวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษขั้นสูง : รายงานการวิจัย / กัลยาณี เรืองมานะมงคล
การสอบสมิทธิภาพทั่วทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2535 ในโครงการ การสร้างและพัฒนาคุณภาพแบบทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาัอังกฤษและระบบการทดสอบที่เกี่ยวข้อง : รายงานการวิจัย / อัจฉรา วงศ์โสธร, ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์

Page 1 2

 

Copyright 2006 Panninee Sagrik Library, Chulalongkorn University Language Institute
Praempurachatra Bldg., 3rd Floor, Phayathai Road, Bangkok 10330, Thailand.
Tel. + 662-218-6023, +662-218-6025
Logo Design
update 23/05/2006