Refereed Journals of Language Teaching and Learning

 

วารสาร / Journal :

ภาษาปริทัศน์

ฉบับที่ / Issue :

20

ปี / Year :

2546

ISSN :

2286-9972

ฉบับที่ 2545-2546


กองบรรณาธิการ และบทบรรณาธิการ

สารบัญ

ท้ายเล่ม


บทความ / Articles

การประเมินผลบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษบัณฑิตศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์
ภัสสร สิงคาลวณิช [หน้า : 1-26]


การศึกษาเจตคติของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในเรื่องการตอบคำถามครูผู้สอนในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
อัญฑิการ์ โรงสะอาด [หน้า : 27-47]


การวัดความตรงเชิงสภาวะสันนิษฐานโดยการวิเคราะห์ความสามารถหลากหลายด้วยวิธีหลากหลาย
สุพัฒน์ สุกมลสันต์ [หน้า : 48-61]


บทบาทของคำปรากฏร่วมในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ปรีมา มัลลิกะมาศ [หน้า : 62-76]


การใช้โจ๊กสอนเรื่องคำในภาษาอังกฤษ
อภิศักดิ์ ภู่พิพัฒน์ [หน้า : 77-109]


การวิเคราะห์ความต้องการและปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษของตำรวจ
มัณฑนา มีมาก [หน้า : 110-136]


การศึกษาข้อผิดพลาดในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ: กรณีศึกษานักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษสถาบันราชภัฏนครปฐม
พิชญ์สินี ขาวอุไร [หน้า : 137-156]


มุมทัศนะ: ประสบการณ์จากการสอนเขียน
ศักดิ์สิทธิ์ แสงบุญ [หน้า : 157-163]


มุมทัศนะ: พระฝรั่ง-ประสบการณ์การแปลหนังสือเล่มแรก
พรพิมพ์ กิจสิริพันธุ์ [หน้า : 164-171]คำสำคัญ / Key Words
ผู้แต่ง / Author
ฉบับที่ / Issue
ปี / Year

free web counter   visitors