ผลงานตีพิมพ์ (ปีปฏิทินพ.ศ. 2561- 2563)
 
ชื่อเจ้าของผลงาน
ชื่อบทความ
วารสาร
PDF
Parima Kampookaew An Analysis of Grammatical Errors Made by Thai EFL University Students in an EAP writing Class:
Issues and Recommendations
rEFLections Vol. 27 No. 2 (2020): July - December
Dr.Tanyaporn Arya Exploring Discourse Marker use in Thai Universiy Students' Conversations LEARN Journal : Language Education and Acquistion Research Network Journal, Volume 13, Issue 1, January 2020
ฐานข้อมูล SCOPUS
Assistant Professor
Dr. Kandaporn Jaroenkitboworn
Funny English in the Digital World LEARN Journal : Language Education and Acquisition Research Network Journal, Volume 13, Issue 1, January 2020
ฐานข้อมูล SCOPUS
Samertip Karnchanachari Promoting Communicative Self-efficacy and a Positive Attitude towards English Language Learning through a Collaborative Authentic Task LEARN Journal : Language Education and Acquisition Research Network Journal, Volume 13, Issue 1, January 2020
ฐานข้อมูล SCOPUS
Dr.Tanyaporn Arya, Nutchayaporn Jaritngarm Developing Students’ English Writing Quality through the Incorporation of Anonymous Online Peer Feedback Kasetsart Journal of Social Sciences Vol. 41 No. 3 (2020): September-December
ฐานข้อมูล SCOPUS
Dr.Sutthirak Sapsirin,
Pramarn Subphadoongchone and Arthitaya Narathakoon
Beliefs and Classroom Assessment Practices of English Teachers in Primary Schools in Thailand International Journal of Instruction e-ISSN: 1308-1470
www.e-iji.net
ฐานข้อมูล SCOPUS
Nattawaj Kijratanakoson Digital Media's Discursive Strategies against Anabolic-Androgenic Steroids: A Corpus-assisted Discourse Analysis Discourse Studies - Volume 22, Number 3, June, 2020
ฐานข้อมูล SCOPUS
Dr.Onuma Lakarnchua, Sean Balme and Andrew Matthews Insights from the Implementation of a Flipped Classroom Approach with the Use of a Commercial Learning Management System Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE July 2020 ISSN 1302-6488 Volume: 21 Number: 3 Article 6
ฐานข้อมูล SCOPUS
Associate Professor
Dr.Walaipun Puengpipattrakul
Review Strategies in a First-Year University
Undergraduate Thai EFL Writing Context
PASAA, Volume 60, July - December 2020
ฐานข้อมูล SCOPUS
Assistant Professor
Dr. Chatraporn Piamsai
The Effect of Scaffolding on Non-proficient EFL Learners’ Performance in an Academic Writing Class LEARN Journal : Language Education and Acquisition Research Network Journal, Volume 13, Issue 2, July 2020
ฐานข้อมูล SCOPUS
Associate Professor
Dr. Punchalee Wasanasomsithi
The Effects of Project-Based Writing Instruction on Writing Ability of Thai EFL Undergraduate Students Journal of Humanities and Social Sciences
Thonburi University
Vol. 15 No. 1 January - April 2020
Somporn Handee

Lexical Familiarization in Medical Text: A Case Study of an Excerpt from Harrison’s Principles of Internal Medicine

Thoughts is published by the Department of English,
Faculty of Arts, Chulalongkorn University.
(Online) Vomume 2020 Number 2 July-December 2020
Parima Kampookaew Factors Influencing Thai EFL Teachers’ Acceptance of Technology: A Qualitative Approach THAITESOL JOURNAL
Vol. 33 No. 2 (2020): December P.46-69
ฐานข้อมูล TCI
จิรดา วุฑฒยากร
สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภควรรณ ปักษี
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาณุวัฒน์ จันทร์ภักดี
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศิธร ลิมโกมลวิลาศ
สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A Study of the Information and Communication
Technology Word List

ภาษาปริทัศน์ ฉบับที่ 35 (2563) หน้า 145-167
ฐานข้อมูล TCI-2
Dr.Tanyaporn Arya Interactional Competence of Low-intermediate EFL Learners in a Cultural Exchange Conversation Task with Non-Thai English Speakers ภาษาปริทัศน์ ฉบับที่ 35 (2563)หน้า 62-115
ฐานข้อมูล TCI-2
Araya Ramsin and
Hayley J. Mayall
Assessing ESL Learners’ Online Learning Self-Efficiency in Thailand: Are They Ready? Journal on Information Technology Education: Research, Volume 18, 2019, pp. 467-479
Araya Ramsin and
Hayley J. Mayall
Examining the Effects of Different Multimedia Learning Environments on the Learning Outcomes
of Second Language Learners
Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, Volume 28(3), 2019, pp. 307-330
Arnon Chaisuriya and
Sun-Young Shin
Examining English Test Practicality among Different
Stakeholders in Thailand
The Journal of Asia TEFL, Volume 16(1),
2019, pp. 107-120
Apiwan Nuangpolmak An Evaluation of Commercial Coursebook for a University Foundation English Course: Selection, Implementation and Effects Pasaa Paritat Journal, Volume 34,
2019, pp. 1-34
Narisa Jitpraneechai Motivational Factors and Job Satisfaction of EFL Teachers at the Tertiary Level in a Thai Context Pasaa Paritat Journal, Volume 34,
2019, pp. 54-87
Jutharat Compeerapap The Use of Functional Sentence Analysis (FSA) in Editing Pasaa Paritat Journal, Volume 34,
2019, pp. 154-189
Narisa Jitpraneechai

Noun Phrase Complexity in Academic Writing: A Comparison of Argumentative English Essays Written by Thai and Native English University Students

LEARN Journal, Volume 12(1),
2019, pp. 71-88
Naruethai Chanthap and Punchalee Wasanasomsithi The Effect of Integration of a Blended Learning and Extensive Reading Instructional Model on Thai EFL Undergraduate Students’ Learner Autonomy LEARN Journal, Volume 12(2),
2019, pp. 76-96
Attapol Attanak,
Sirikran Juntapremjit, and
Arnon Chaisuriya
The Impact on Working Memory of the 4-D Multiple Resource Model as Embedded in Interpretation Training Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences),
Volume 12(4), 2019, pp. 125-135
Wasina Suwannasit EFL Learners' Listening Problems, Principles of Teaching Listening, and Implications for Listening Instruction Journal of Education Naresuan University,
Volume 21(1), 2019, pp. 345-359
Sasithorn Limgomolvilas and Jirada Wudthayagorn Needs Analysis of Dispensing Assessment for
Thai Pharmacy Students
NIDA Journal of Language and Communication,
Volume 24(36), 2019, pp. 46-63
Apiwan Nuangpolmak Designing a Professional Development Program for English Teachers: Insights from the Lower Mekong Initiative Rangsit Journal of Educational Studies,
Volume 6(2), 2019, pp. 55-67
Samertip Karnchanachari An Investigation into Learners' Willingness to Communicate in English in the Classroom: A Study of Thai EFL Students in the Thai and International Programs rEFLections, Volume 26(2),
2019, pp. 82-104
Kandaporn Jaroenkitboworn Book Review - Book Title: Social Interaction in Second Language Chat Rooms THAITESOL Journal, Volume 32(2),
2019, pp. 86-89
รศ. ดร.ปัญชลี วาสนสมสิทธิ์ Relationship betwween the ICAO Language Proficency Requirement (LPRs) and Test of English for International Communication (TOEIC) Scores of Flight Attendants in Thailand

LEARN Journal : Language Education and
Acquisition Research Network Journal,
Volume 11, Issue 1, June 2018 pp.64 - 86

ผศ. ดร. จิรดา วุฑฒยากร

Mapping the CU-TEP to the Common European Framework of Reference (CEFR)

LEARN Journal : Language Education and
Acquisition Research Network Journal,
Volume 11, Issue 2, December 2018 pp.164 - 180

ผศ.กรุณา นาผล
Course Evaluation: Allied Health Sciences Students’
Perspectives on the Listening and Speaking Skills Course
PASAAPARITAT JOURNAL
volume 33 (2018) pp. 2-50
ผศ. ดร. กุลพร หิรัญบูรณะ และคณะ Framework of Reference for English Language Education in Thailand – (FRELE-TH) Based on the CEFR: Revisited in the English Educational Reform PASAAPARITAT JOURNAL
volume 33 (2018) pp. 47-88
อาจารย์ ดร. ประมาณ ทรัพย์ผดุงชนม์ การเข้าสู่ชุมชนนักวิทยาศาสตร์: การศึกษาประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ
การเขียนบทความสาหรับสัมมนาวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์
PASAAPARITAT JOURNAL
volume 33 (2018) pp. 158-187
อาจารย์วรลัญจ์ กองพลพรหม Thainess realisation in selected travel websites Journal of Thai Interdisciplinary Research
Volume 13, Number 4, Pages 63 - 67
ผศ. ดร. สาธิตา วัฒนโภคากุล A Development of a Game-based Supplementary E-learning Program for English for Veterinary Profession I PASAA Volume 55
January - June 2018 pp.178 - 218
ผศ. ดร. จิรดา วุฑฒยากร Mapping Srinakharinwirot University - Standardized English Test (SWU-SET) onto the Common European Framework of Reference (CEFR) Suranaree J. Soc. Sci. Vol. 12 No.2;
July-December 2018 (69-84)
ผศ. ดร. จิรดา วุฑฒยากร Beliefs about English Language Learning, Attitudes and Motivation of undergraduate Students of Prince of Songkla University, Surat Thani Campus Suranaree J. Soc. Sci. Vol. 12 No.2;
July-December 2018 (24-46)
อ.วศิณาน์ สุวรรณสิทธิ์ ผลของการสอนกลวิธีการฟังที่มีต่อความสามารถในการฟัง
ของผู้เรียนคนไทยผู้ใหญ่ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ Effects of Listening Strategy Training on the Listening Performance of Thai EFL Adult Learners

ศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รศ. ดร.ปัญชลี วาสนสมสิทธิ์ Is L2 vocabulary learned better via context
or via translation?

INSTRUCTED SECOND LANGUAGE
ACQUISITION isla vol 2.1 2018 39–60
©2018, equinox publishing Instructed
Second Language

ผศ. ดร. จิรดา วุฑฒยากร Impact of dynamic asessment on tertiary EFL students' speaking skill

the Asia Journal of Applied Linguistics
vol 5 no1 (2018) pp.142-155

ผศ. ดร. ฉัตราพร เปี่ยมใส
The Relationship between Attitudes toward the Test of English for International Communication (TOEIC) and Scores of Thai Test Takers The Proceedings of Suratthani Rajabhat University Conference 2018, 111-122. Retrieved January 24, 2019, from http://www.conference.sru.ac.th/international2018/wp-content/uploads/sites/8/2018/12/Proceedings-of-SRU-International-Conference-2018-ICIIR.pdf
ผศ. ดร. ฉัตราพร เปี่ยมใส Washback of a University English Proficiency Test from Graduate Students’ and Lecturers’ Perceptions THAILAND TESOL INTERNATIONAL CONVERENCE PROCEEDINGS 2018: 149-170.
 
โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย (ปีงบประมาณ 2561- 2564)
 
ปีงบประมาณ
ชื่อผู้รับทุน
หัวข้อ
ทุนที่ได้รับ
2564 อ. จุฑารัตน์ คัมภีรภาพ โครงการวิจัยโครงการเรียนรู้คำศัพท์กฎหมายไทย-อังกฤษบนสื่อเคลื่อนที่: รายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกฎหมาย 1 แหล่งทุนรายได้ของมหาวิทยาลัย ประเภททุนสิ่งประดิษฐ์
กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช
2564

ผศ. ดร. จิรดา วุฑฒยากร
ผศ. ดร. ฉัตราพร เปี่ยมใส
และ ผศ. ผัสสพรรณ ถนอมพงษ์ชาติ

โครงการวิจัยและพัฒนาแบบทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษออนไลน์
สำหรับนักเรียนไทยระดับชันประถมศึกษาปีที่ 6 ตามกรอบมาตรฐานอ้างอิงสากลยุโรป
แหล่งทุนวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช
2564 รศ. ดร.ปัญชลี วาสนสมสิทธิ์ และ
ผศ. ดร. จิรดา วุฑฒยากร
โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเฉพาะบุคคล
สำหรับนิสิตปริญญาบัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทีมีความสามารถเฉพาะทาง
ฝ่ายพัฒนานิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิตจุฬาฯ
2564 อ. ดร. วรารินทร์ เจริญชัยกรณ์ โครงการวิจัยเรื่อง กิจกรรมก่อนเขียนภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์
(Online English Prewriting Task)
งบประมาณเงินรายได้ส่วนงานสถาบันภาษา
2564 อ. ดร.มินตรา ภูริปัญญวานิช โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาทัศนคติและประสบการณ์การอ่านอย่างกว้างขวาง
ด้วยสื่อออนไลน์ของนิสิตระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย (Unfolding online
extensive reading attitudes and experiences of university students
in Thailand)
งบประมาณเงินรายได้ส่วนงานสถาบันภาษา
2564 อ. ดร.มินตรา ภูริปัญญวานิช
งบประมาณเงินรายได้ส่วนงานสถาบันภาษา
2564 ผศ. ดร.จุฬาภรณ์ กองแก้ว โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถการนำเสนอผลงาน
ด้วยการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วย CHULA MOOC สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
ทุน Active Learningศูนย์นวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2563 อ. บุญญากร เสียงเสนาะ การใช้คำปรากฎร่วมในงานเขียนของผู้เรียนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศ
แหล่งทุนเงินรายได้ส่วนงาน สถาบันภาษา
2563 อ. ดร. วรารินทร์ เจริญชัยกรณ์ การรับรู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับกิจกรรมต่อท้ายและการเขียนภาษาต่างชาติ ทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่/นักวิจัยใหม่ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช
2563 รศ. ดร. วไลพรรณ ปึงพิพัฒน์ตระกูล การวิเคราะห์องค์ประกอบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาอังกฤษ
ของผู้เรียนชาวไทยระดับปริญญาบัณฑิตชันปีที่ 1
ทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่/นักวิจัยใหม่ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช
2563 รศ. ดร.ปัญชลี วาสนสมสิทธิ์
และผศ. ดร. จิรดา วุฑฒยากร
โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเฉพาะบุคคล
สำหรับนิสิตปริญญาบัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มีความสามารถเฉพาะทาง
สำนักบริหารกิจการนิสิต
2563 ผศ. ดร. จิรดา วุฑฒยากร การวิจัยและพัฒนาแบบทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษออนไลน์
สำหรับนักเรียนไทยระดับชันประถมศึกษาปีที่ 6 ตามกรอบมาตรฐานอ้างอิงสากลยุโรป
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ประเภททุนวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช
2562 อ. จุฑารัตน์ คัมภีรภาพ การเรียนรู้คำศัพท์กฎหมายไทย-อังกฤษบนสื่อเคลื่อนที่:
รายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกฎหมาย 1
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ประเภททุนวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช
2562-2563 ผศ. ดร. จิรดา วุฑฒยากร ESP assessment tasks for advanced university students:
Policy and practices
แหล่งทุนสำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ
2562 ผศ. ดร.มัทธนี พลังเทพินทร์ มุมสนทนาอังกฤษบนคลาวด์: เสริมสร้างทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ
ของนิสิตไทยโดยใช้เทคโนโลยี ระบบประชุมทางโลกออนไลน์
ทุนวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช
2562 อ. ดร.นภนันทน์ มนต์คงธรรม ศาสตร์แห่งความไม่แน่นอนและศิลป์แห่งความน่าจะเป็น:
วิเคราะห์การใช้ Modal Verbs ในบทคัดย่องานวิจัยทางการแพทย์ ผ่านมุมมองภาษาศาสตร์ปริชาน
ทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่/นักวิจัยใหม่ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช
2561 อ. ดร.อารยา รามสินธุ์ Examining Online Learning Self-Efficacy of ESL Students in Thailand

ทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่/
นักวิจัยใหม่ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช