1.ศึกษาวิธีการจองก่อนแล้วจึงคลิกเลือกวัน เวลาที่ต้องการ(เฉพาะช่องที่มีชื่ออาจารย์) เพื่อเข้าสู่ระบบการจอง

2. ระบบจะรับจองแต่ละช่วงเวลาได้ไม่เกิน 25 คน นิสิต15 คนแรกเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเวลานั้น
กรณีที่คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนใน 15 คนแรกยกเลิกการจองระบบจะเลื่อนคนที่ 16 เป็นต้นไปตามลำดับขึ้นมาแทนและจะแจ้งให้ผู้ที่ได้สิทธิ์ทราบทางอีเมล์อัตโนมัติ

3. นิสิตที่จองและได้รับสิทธิ์แล้ว (15 คนแรก) ที่ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมตามวันเวลาที่จองไว้ได้ และไม่ทำการยกเลิกการจอง
จะถูกลดสิทธิ์ให้อยู่ในลำดับสำรอง (ลำดับที่ 16 เป็นต้นไป)ในการจองครั้งต่อไปจำนวน 1 ครั้ง ก่อนที่จะกลับมาได้สิทธิ์การจองปกติในการจองครั้งต่อไป

*** นิสิตกรุณาติดต่อยืนยันสิทธิการจองที่เคาน์เตอร์บริการก่อนเข้ากิจกรรม (มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับคะแนน)***

โปรดมาตรงต่อเวลา หากสายเกิน 5 นาที ถือว่านิสิตสละสิทธิ์

  Week:
Date/Time
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
Monday

               
Tuesday

               
Wednesday

               
Thursday

   
       
Friday

               

สามารถจองสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ที่ 9 ( Mar 23 - 27, 2020)
ได้ตั้งแต่ Friday Mar 20, 2020 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป


_____________________________________________________________________________________________________

Copyright 2020, Self-Access Learning Center, Chulalongkorn University Language Institute