Conversation Hour ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษเป็นกลุ่ม 15 คนกับอาจารย์ของสถาบันภาษา
และอาจารย์เจ้าของภาษาในบรรยากาศสบายๆเป็นกันเองClick to register

  

Update:Mar 16, 2020

Date/Time
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
Monday

             
Tuesday

             
Wednesday

             
Thursday

             
Friday

             


ตารางกิจกรรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งก่อนมาร่วมกิจกรรมได้ที่
Today Schedule ในหน้าแรกของเว็บไซต์
ขออภัยในความไม่สะดวก

 

___________________________________________________________________________
Copy right 2020, Self-Access Learning Center