กิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษแบบ Free Style
เป็นภาษาอังกฤษกับวิทยากรรุ่นพี่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มากความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นกลุ่มไม่เกิน 10

Click banner to enter reservation system
______________________________________________________________________________________________________
Copyright 2020   Self-Access Learning Center, Chulalongkorn University Language Institute