รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
Ajarn Nanthiya Wichayathian
อาจารย์นันทิญา วิชญเธียร
Phone 02-218-6008
    ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
Traitip Siriruang
ไตรทิพย์ ศิริเรือง
Phone 02-218-6028
    หน่วยสารบรรณ
Natthamon Kraivet
นัทธมน ไกรเวทย์
Phone 02-218-6011
Sirinad Sisook
สิรินาถ ศรีสุข
Phone 02-218-6021
Sittipong Treenob
สิทธิพงษ์ ตรีนบ
Phone 02-218-6024
    หน่วยการเจ้าหน้าที่
Jirawan Usar
จิราวรรณ อุส่าห์
Phone 02-218-6009
Sasithorn Naewniem
ศศิธร แนวเนียม
Phone 02-218-6040
    หน่วยประชาสัมพันธ์
Nattakit Ratngampradit
ณัฐกิตต์ รัตน์งามประดิษฐ์
Phone 02-218-6012
    หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
Panithi Lertwasinkun
ปณิธิ เลิศวศินกุล
Phone 02-218-6020
Wisut Sudbunma
วิสุทธิ์ สุดบุญมา
Phone 02-218-6005
Somchai Sudprasert
สมชาย สุดประเสริฐ
Phone 02-218-6062
Laddaporn Jandok
ลัดดาภรณ์ จันดก
Phone 02-218-6035
Padchanee Maneejak
พัชณี มณีจักร์
Phone 02-218-6035
Chalaempol Parnuttanung
เฉลิมพล ประนัดถานัง
Phone 02-218-6045
Prasert Ruengkratok
ประเสริฐ เรืองกระโทก
Phone 02-218-6045
    หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
Komson Eiamjamrus
คมสัน เอี่ยมจำรัส
Phone 02-218-6101
Wichian Koedphum
วิเชียร เกิดพุ่ม
Phone 02-218-6102
Chollawut Poolsombat
ชลวุฒิ พูลสมบัติ
Phone 02-218-6104
Prang Chanrujipat
ปรางค์ จันทร์รุจิพัฒน์
Phone 02-218-6034
Kitisak Mookkrathok
กิติศักดิ์ มุขกระโทก
Phone 02-218-7951
Yuttana Songmueng
ยุทธนา สองเมือง
Phone 02-218-6095
    หน่วยแผนงาน
Teechaya Tantivorrasakulvej
ธีร์ชญาน์ ตันติวรสกุลเวช
Phone 02-218-6029
    หน่วยประกันคุณภาพ
Sagawrat Tangjitthanoom
สกาวรัตน์ ตั้งจิตถนอม
Phone 02-218-6022
    หน่วยการเงิน

Phone 02-218-6010
    หน่วยบัญชี
Jeerawan Chomchoeiwong
จีราวรรณ์ ชุ่มเชยวงค์
Phone 02-218-6108
Natnicha Thanangcharoensuk
ณัฐณิชา ธนังเจริญสุข
Phone 02-218-7960
    หน่วยพัสดุและจัดจำหน่าย
Onuma Pantip
อรอุมา ปานทิพย์
Phone 02-218-6013
Thanayut Prempramote
ธนายุต เปรมปราโมทย์
Phone 02-218-6048
Bu-nga Ploysakul
บุหงา พลอยสกุล
Phone 02-218-6014
    หน่วยตารางสอนตารางสอบและทะเบียน
    หน่วยจัดสอบและประมวลผล
Aree Sittisorn
อารีย์ สิทธิสร
Phone 02-218-6015
Thammarat Plamjeen
ธรรมรัตน์ พลัมจีน
Phone 02-218-6050
    หน่วยประสานงานกลุ่มการสอน
    หน่วยประสานงานวิชากลาง
Haruethai Udthathong
หฤทัย อุทธาทอง
Phone 02-218-6041
Prot Singhalerk
ภรต สิงหฤกษ์
Phone 02-218-6111
    หน่วยส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
Jiroj Phornniphet
จิโรจ พรนิเพท
Phone 02-218-6016
Pratoom Viriyajitrat
ประทุม วิริยะจิตรัตน์
Phone 02-218-6064
Kwanjai Nasamran
ขวัญใจ นาสำราญ
Phone 02-218-6065
    หน่วยบริการวัสดุการศึกษา
Niramol Yiamsang-Thong
นิรมล เยี่ยมแสงทอง
Phone 02-218-6103
Arunchai Keawmanee
อรุณชัย เขียวมณี
Phone 02-218-6032
Wutthikorn Kraikrongjuck
วุฒิกร ไกรกรงจักร
Phone 02-218-6066
    หน่วยศิลปกรรม
Surawuth Phermwong
สุรวุฒิ เพิ่มวงศ์
Phone 02-218-6033
    กลุ่มงานบริการวิชาการและวิจัย
Srichan Tantineeranat
ศรีจันทร์ ตันตินีรนาท
Phone 02-218-6100
    ศูนย์บริการวิชาการ
Somjit Kongsin
สมจิตร กองสิน
Phone 02-218-6017
    ศูนย์พัฒนาบุคลากรของรัฐ
Tassanee Klantranon
ทรรศนีย์ กลันตรานนท์
Phone 02-218-6027
    ศูนย์ทดสอบและประเมินผล
Kannikar Poolsombat
กรรณิการ์ พูลสมบัติ
Phone 02-218-6026
    หน่วยประสานงานวิเทศสัมพันธ์
    หน่วยจัดสัมมนาทางวิชาการ
    หน่วยประสานงานศูนย์ภาษาของซีมีโอ
Kamolrat Sukito
กมลรัตน์ สุขิโต
Phone 02-218-6031
    หน่วยพัฒนาวิชาการ
    หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิจัย
    หน่วยประสานงานและเผยแพร่วิจัย
Suwannarat Simloung
สุวรรณรัตน์ สิมหลวง
Phone 02-218-6025
 
    หน่วยเผยแพร่วิชาการและห้องสมุด
Anchalee Sakrasae
อัญชลี สากระแสร์
Phone 02-218-6023