ทำความรู้จักกับ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หรือเป็นที่รู้จักในนามว่า CULI) เป็นสถาบันที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2520 เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันภาษา จุฬาฯ ตั้งอยู่ที่อาคารเปรมบุรฉัตร ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยชื่อของอาคารถูกตั้งเพื่อเป็นการรำลึกถึง ศาสตราจารย์พิเศษ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ผู้อุทิศตนให้แก่การศึกษาด้านภาษาและวรรณกรรมภาษาอังกฤษช่วงศตวรรษที่ผ่านมา

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อุดมด้วยบุคลากรจำนวนมากทั้งสัญชาติไทยและต่างสัญชาติ มีพันธกิจเดียวกันเพื่อพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเป็นศูนย์กลางทางภาษาให้แก่บุคลากรอื่น อาทิ บุคลากรรัฐ ครู และผู้สนใจพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาบัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในหลายคณะจะผ่านการปรับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ และเข้าร่วมเรียนในหลักสูตรอื่นๆจากทางสถาบันภาษา จุฬาฯ ในชั้นปีถัดไป และนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตก็ยังสามารถศึกษาในหลักสูตรอื่นๆ หรือเตรียมความพร้อมเพื่อนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOEFL

สถาบันภาษา จุฬาฯ มีบทบาทสำคัญมากว่า 30 ปี ทั้งการทำวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษ เป็นผู้จัดประชุมสัมมนาระดับประเทศทุกปีและจัดการประชุมสัมมนาระหว่างประเทศทุก 4 ปี ตีพิมพ์และเผยแพร่นิตยสาร PASAA (ภาษา) ซึ่งเป็นนิตยสารเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ตีพิมพ์และเผยแพร่ ภาษปริทัศน์ (PASAA Paritat) ทุกปี และล่าสุดได้เริ่มเปิดหลักสูตรสำหรับนิสิตไทยและต่างประเทศที่ลงเรียนในหลักสูตรนานาช่ติของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาการเรียนการสอน

ปัจจุบันสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดให้บริการทุกเดือนตลอดปี รวมถึงช่วงสุดสัปดาห์และช่วงนอกเวลาราชการเพื่อตอบสนองความต้องการที่มากขึ้น