ติดต่อ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่ติดต่อ: อาคารเปรมบุรฉัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วันและเวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8:00 - 17:00 น.
เบอร์โทรศัพท์และอีเมล
ลำดับ หน่วย/ฝ่าย เบอร์ติดต่อ
1 ฝ่ายวิชาการ เบอร์โทรศัพท์: +66 2 218 6027
อีเมล: tassanee.k@chula.ac.th
2 ฝ่ายบริการวิชาการ เบอร์โทรศัพท์: +66 2 218 6017
อีเมล: somjit.k@chula.ac.th
ศูนย์บริการวิชาการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไปงานแปลและการตรวจแก้ไขงานเขียนภาษาอังกฤษ*) (*บริการงานแปล: คุณกรรณิการ์ 02-218-6026
อีเมล: kannikar.p@chula.ac.th)
ศูนย์พัฒนาบุคลากรของรัฐ (หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ) เบอร์โทรศัพท์: +66 2 218 6100, +66 2 218 6027
อีเมล: srichan_t@hotmail.com,
tassanee.k@chula.ac.th
ศูนย์ทดสอบและประเมินผล
(บริการสร้างและวิเคราะห์แบบทดสอบภาษาอังกฤษ)
เบอร์โทรศัพท์: +66 2 218 6026
อีเมล: kannikar.p@chula.ac.th
3 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์: +66 2 218 6031
อีเมล: oil.sukito2012@gmail.com
4 ฝ่ายวิจัย เบอร์โทรศัพท์: +66 2 218 6021
อีเมล:tanapan.p@chula.ac.th
5 หน่วยสารบรรณ
ฝ่ายบริหารและวางแผน
เบอร์โทรศัพท์: +66 2 218 6011
อีเมล: sureerat.k@chula.ac.th
6 หน่วยประชาสัมพันธ์
ติดต่อสอบถามทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์:+66 2 218 6012
อีเมล:nattakit.ra@chula.ac.th