ข่าวและประกาศจากสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


วันที่
หัวข้อข่าวประกาศหรือกิจกรรม
ประกาศโดย
ฝ่ายวิชากร
17 ม.ค. 2565
23 มี.ค. 2565

24 มี.ค. 2565

26 มี.ค. 2565
8 เม.ย. 2565
12 เม.ย. 2565

3 พ.ค. 2565

25 พ.ค. 2565

2 มิ.ย. 2565
4 มิ.ย. 2565
8 มิ.ย. 2565

10 มิ.ย. 2565

8 ก.ค. 2565
12 ก.ค. 2565
12 ก.ค. 2565
18. ก.ค. 2565
20 ก.ค. 2565

1 ส.ค. 2565
18 ส.ค. 2565
18 ส.ค. 2565

25 ส.ค. 2565
09 ก.ย. 2565
15 ก.ย. 2565
22 ก.ย. 2565
29 ก.ย. 2565
5 ต.ค. 2565
5 ต.ค. 2565
25 ต.ค. 2565
27 ต.ค. 2565
28 ต.ค. 2565
8 พ.ย. 2565
15 พ.ย. 2565
25 พ.ย. 2565
7 ธ.ค. 2565
8 ธ.ค. 2565
ฝ่ายบริหารและวางแผน
- เข้าเยี่ยมคารวะและกราบสวัสดีปีใหม่กับศ. (กิตติคุณ) นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล
นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้แก่ ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา
รองอธิการบดี ด้านบริหารทั่วไปและศิลปวัฒนธรรม

- ประกาศผู้ชนะ การขายทอดตลาดพัสดุที่อยู่ใน
สภาพดีแต่ไม่ใช้ในราชการแล้ว และพัสดุชารุด เสื่อมสภาพ จานวน 843 รายการ

- ประกาศผู้ชนะ การขายทอดตลาดรถตู้เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
อีกต่อไปจำนวน ๒ คัน โดยวิธีประมูลด้วยวาจา

- วันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 105 ปี
- ทำบุญตักบาตรและสรงน้ำพระเนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อประกวดราคาจัดซื้อลิฟท์โดยสารพร้อม
ติดตั้งจำนวน ๒ ตัว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ดร. ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุดมศึกษา วิทยศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม และคณะ เข้าเยี่ยมชมงาน
- ประกาศขายทอดตลาดเศษวัสดุสภาพชำรุดจากการปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 1 และ ชั้น 3 อาคารเปรมบุรฉัตร สถาบันภาษา จำนวน 62 รายการ โดยวิธียื่นซองเสนอใบราคา
- บริจาคสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ณ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี
- นำหนังสือ English Today ไปมอบให้แก่ ผศ.ดร.ประวิตร ยงบุตร นายกสถามหาวิทยาลัยพิษณุโลก และเป็นที่ปรึกษาอธิการบดีวิทยาลัยพิษณุโลก
- จัดหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการนำเสนอผลงานวิชาการบนเวที
ระหว่างประเทศ สำหรับสำนักงานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
- โครงการอบรมเสริมสร้างหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมด้วยหลักธรรมทางศาสนา โดยมีพระอำนวยโชค ธัมมิโก เป็นวิทยากร
- ครบรอบ 65 ปี แห่งการสถาปนาฯ คณะครุศาสตร์
- โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทำบุญตักบาตรและถวายเทียนพรรษา
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อโทรทัศน์สัมผัสได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างพัฒนาเว็บไซต์สถาบันภาษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- สถาบันภาษา ได้เข้าร่วมอบรมโครงการ Quality Teaching for English Learners (QTEL)
Summer Institutes, WestEd
- จัดโครงการสัมมนาบุคคลากร(สายปฏิบัติการ) เมื่อวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2565
- ครบรอบ 74 ปี แห่งการสถาปนาฯ คณะรัฐศาสตร์
- ร่วมแสดงความยิน และมอบกระเช้าดอกไม้ให้กับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง นายกสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น กรรมการในคณะกรรมการบริหารสถาบันภาษา ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป
- ครบรอบ 13 ปี แห่งการสถาปนาฯ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
- โครงการจัดอบรมประดิษฐ์กรวยดอกไม้สด เพื่อสืบสารประเพณีและวัฒนธรรมไทยอันดีงาม
- ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ Mr. Dick Custin, Public Affairs Counselor
- ครบรอบ 34 ปี แห่งการสถาปนาฯ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
- งานแสดงกตเวทิตาแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565
- ครบรอบ 48 ปี แห่งการสถาปนาฯ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
- อบรมอาจารย์ประจำ เรื่อง "การจัดการการศึกษาทั่วไป ปีงบประมาณ 2566"
- ครบรอบ 84 ปี แห่งการสถาปนาฯ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลีสารสนเทศ ม.ราชภัฏสงขลา
- ครบรอบ 24 ปี แห่งการสถาปนาฯ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
- ทำบุญครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนาฯ สถาบันภาษา
- ครบรอบ 31 ปี แห่งการสถาปนาฯ คณะสหเวชศาสตร์
- ครบรอบ 57 ปี แห่งการสถาปนาฯ สถานีวิทยุจุฬาฯ
- โครงการการประชุมเสวนาเรื่อง "การขับเคลื่อนสถาบันภาษาสู่ความสำเร็จด้วย OKR (Objective and Key Results)" ประจำปี 2566
- ครบรอบ 109 ปี แห่งการสถาปนาฯ คณะเภสัชศาสตร์
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชากร
08 ก.ค. 256519 เม.ย 2565
6 มิ.ย. 2565
20 มิ.ย. 2565
21 มิ.ย. 2565
18 ก.ค. 2565

18 ก.ค. 2565
15 ส.ค. 2565
10 ต.ค. 2565
26 ต.ค. 2565
1 ธ.ค. 2565
ฝ่ายวิชาการ
รายละเอียดวิชาเรียนภาษาอังกฤษ ภาคต้น ปีการศึกษา 2565
ภาษาอังกฤษวิชาเลือกสำหรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต (Elective English)
ภาษาอังกฤษวิชาเลือกสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา Graduate English (GE)


- ประกาศประกาศวันสอบรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประกาศวันสอบเป็น TDF
-
ประกาศรายละเอียดช่องทางการเรียนการสอน วิชา 5500503 ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564

- ประกาศ ค่าสื่อประกอบการเรียนการสอน และเอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชา 5500111 และ 5500112
- ชี้แจงการยกเว้น (Exempt) รายวิชา 5500111 และ 5500112 ในปีการศึกษา 2565
- วันประชุมอาจารย์พิเศษและอาจารย์ประจำที่สอนรายวิชา EXP ENG 1 ก่อนเปิดภาคเรียน
ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565
- วันประชุมอาจารย์ประจำ ก่อนเปิดภาคเรียน ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565
- ประกาศงดการเรียนการสอน วิชา 5500503 ตอนเรียนที่ 1 วันที่ 16 สิงหาคม 2565
- นิสิตที่ขาดสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565
- ขอตรวจสอบผลการเรียนรายวิชาภาษอังกฤษ กลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565
- จัดสอบปลายภาครอบสอง (สอบแก้ I) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565
ฝ่ายวิชาการ
โทร. 02-218-6015
(หน่วยตารางสอนตารางสอบและทะเบียน)


17 ม.ค. 2565

ฝ่ายบริการวิชาการ
ศูนย์บริการวิชาการ
(โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลทั่วไป)
- March Courses 2022
ศูนย์พัฒนาบุคลากรของรัฐ (อบรมภาษาอังกฤษให้กับข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ)
- โครงการ CEFR Pathway
ฝ่ายบริการวิชาการ


15 พ.ย. 2564
17 ม.ค. 2565
17 มิ.ย. 2565
27 ต.ค. 2565
ฝ่ายวิจัย
- ห้องสมุดสถาบันภาษา (CULI pop-up library) พร้อมให้บริการ
- Recommended Books ELT (Jan22)
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
- Call for paper PASAA
ฝ่ายวิจัย


28 มี.ค. 2565
26 ก.ย. 2565
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
- CULI RELO Training
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ขอรับทุนการศึกษาซีมีโอ เรลค์ (SEAMEO RELC)
   ประจำปีงบประมาณ 2566
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์