เกณฑ์คะแนนสอบ CU-TEP ที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดให้นิสิตบัณฑิตศึกษา จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ กับสถาบันภาษา
โครงการบริหารจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (เรียนนอกเวลาราชการ)
• ตารางเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (เรียนนอกเวลาราชการ)

- รายวิชา 5500 503
- รายวิชา 5500 510 (เรียนเช้า)
- รายวิชา 5500 510 (เรียนบ่าย)
- รายวิชา 5500 532
- รายวิชา 5500 560
• ดาวน์โหลดใบชำระเงิน (เรียนนอกเวลาราชการ (วันเสาร์) มีค่าใช้จ่าย)
  - รายวิชา 5500 503 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท)
- รายวิชา 5500 510 ทักษะภาษาอังกฤษบัณฑิตศึกษา (สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท)
- รายวิชา 5500 532 ภาษาอังกฤษวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา (สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก)
- รายวิชา 5500 560 การเขียนวิทยานิพนธ์ (สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก)