ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันอานันทมหิดล ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 9 มิถุนายน 2567
มอบครุภัณฑ์และวัสดุทางการศึกษาที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีการบริจาคให้กับโรงเรียนวัดมณีเลื่อน จ.เพชรบุรี
วันที่ 7 มิถุนายน 2567
ครบรอบ 91 ปี แห่งการสถาปนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วันที่ 23 พฤษภาคม 2567
ครบรอบ 39 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันเอเซียศึกษา
วันที่ 21 พฤษภาคม 2567
ครบรอบ 84 ปี แห่งการสถาปนา คณะทันตแพทยศาสตร์
วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
ครบรอบ 33 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันวิจัยพลังงาน
วันที่ 26 เมษายน 2567
ครบรอบ 33 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
วันที่ 25 เมษายน 2567
ครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันวิจัยสังคม
วันที่ 22 เมษายน 2567