ฝ่ายบริการวิชาการ

ศูนย์บริการวิชาการ (Academic Service Center)
ศูนย์พัฒนาบุคลากรของรัฐ (State Personnel Development Center)
CULI TEST (CULI Test of English Proficiency for International Communication)
บริการทดสอบและประเมินผลทางภาษา

ให้บริการวิชาการด้านออกแบบทดสอบและประเมินผล ดังนี้

- ออกแบบ วิเคราะห์ และพัฒนาแบบทดสอบทางภาษาอังกฤษ ได้แก่ CU-TEP และ CU-AAT ให้กับศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ออกแบบทดสอบภาษาอังกฤษ ตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ
- ผลิตและจำหน่ายคู่มือการทำแบบทดสอบ CU-TEP (Practice Test)
- ผลิตและจำหน่ายคู่มือการทำแบบทดสอบ CU-AAT (Practice Test)

ติดต่อ
คุณพิชชาภา ศรีจันทร์โฉม
หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-6026
e-mail: pichapa.s@chula.ac.th
ชั้น 3 ห้องกระจก อาคารเปรมบุรฉัตร ตรงข้ามศาลาพระเกี้ยว

บริการแปล และตรวจแก้ภาษาอังกฤษ

- แปลภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ และ ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย
- ตรวจแก้ไขงานเขียนภาษาอังกฤษ

ติดต่อ
คุณสมจิตร กองสิน
หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-6017
e-mail: somjit.k@chula.ac.th
ชั้น 3 ห้องกระจก อาคารเปรมบุรฉัตร ตรงข้ามศาลาพระเกี้ยว

ข่าวประกาศ
วิธีการสมัคร
วันที่ 1 กันยายน 2566
1