บุคลากรสายปฏิบัติการ

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
สกาวรัตน์ ตั้งจิตถนอม

หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-6008

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
จักริน วิภาสวัชรโยธิน
เลขานุการผู้อำนวยการสถาบันภาษา
พิชชาภา ศรีจันทร์โฉม

หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-6036

กลุ่มภารกิจงานบริหารและวางแผน
ศศิธร แนวเนียม

หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-6040

หน่วยสารบรรณ
นัทธมน ไกรเวทย์

หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-6011

สิทธิพงษ์ ตรีนบ

หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-6024

หน่วยการเจ้าหน้าที่
จิราวรรณ อุส่าห์

หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-6009

หน่วยประชาสัมพันธ์
ชลวุฒิ พูลสมบัติ

หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-6104

สุวรรณรัตน์ สิมหลวง

หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-6025

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
วิสุทธิ์ สุดบุญมา

หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-6005

สมชาย สุดประเสริฐ

หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-6062

ลัดดาภรณ์ จันดก

หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-6035

เฉลิมพล ประนัดถานัง

หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-6045

ประเสริฐ เรืองกระโทก

หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-6045

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
คมสัน เอี่ยมจำรัส

หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-6101

วิเชียร เกิดพุ่ม

หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-6102

ชลวุฒิ พูลสมบัติ

หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-6104

ปรางค์ จันทร์รุจิพัฒน์

หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-6034

กิติศักดิ์ มุขกระโทก

หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-7951

ยุทธนา สองเมือง

หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-6095

หน่วยแผนงาน
รุ่งนภา พงษ์จะโปะ

หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-6029

หน่วยประกันคุณภาพ
สกาวรัตน์ ตั้งจิตถนอม

หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-6022

หน่วยการเงิน
พุทธิดา ธารทอง

หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-6044

พัทธนันท์ กลิ่นพิพัฒน์

หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-6010

หน่วยบัญชี
จีราวรรณ์ ชุ่มเชยวงค์

หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-6108

-

หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-7960

หน่วยพัสดุและจัดจำหน่าย
อรอุมา ปานทิพย์

หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-6013

สิรินาถ ศรีสุข

หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-6021

หน่วยตารางสอน ตารางสอบและทะเบียน
อารีย์ สิทธิสร

หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-6015

ธรรมรัตน์ พลัมจีน

หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-6050

หน่วยประสานงานกลุ่มการสอน / หน่วยประสานงานวิชากลาง
หฤทัย อุทธาทอง

หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-6041

ภรต สิงหฤกษ์

หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-6111

หน่วยจัดสอบและประมวลผล
อารีย์ สิทธิสร

หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-6015

วุฒิกร ไกรกรงจักร

หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-6066

หฤทัย อุทธาทอง

หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-6041

ภรต สิงหฤกษ์

หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-6111

ธรรมรัตน์ พลัมจีน

หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-6050

บุหงา พลอยสกุล

หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-6014

หน่วยส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
จิโรจ พรนิเพท

หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-6016

ขวัญใจ นาสำราญ

หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-6065

ภรต สิงหฤกษ์

หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-6111

หน่วยบริการวัสดุการศึกษา
นิรมล เยี่ยมแสงทอง

หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-6103

อรุณชัย เขียวมณี

หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-6032

วุฒิกร ไกรกรงจักร

หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-6066

หน่วยศิลปกรรม
วุฒิกร ไกรกรงจักร

หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-6066

บุหงา พลอยสกุล

หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-6014

กลุ่มภารกิจงานบริการวิชาการและวิจัย
ศรีจันทร์ ตันตินีรนาท

หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-6100

ศูนย์บริการวิชาการ / แปลภาษา
สมจิตร กองสิน

หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-6017

ศูนย์พัฒนาบุคลากรของรัฐ
ทรรศนีย์ กลันตรานนท์

หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-6027

ศูนย์ทดสอบและประเมินผล
พิชชาภา ศรีจันทร์โฉม

หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-6026

หน่วยประสานงานวิเทศสัมพันธ์ / หน่วยประสานงานศูนย์ภาษาของซีมีโอ /หน่วยจัดสัมมนาทางวิชาการ
กรวัลลิ์ อัศวสุวรรณ

หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-6031

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย
สุวรรณรัตน์ สิมหลวง

หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-6025

หน่วยเผยแพร่และบริการสารสนเทศด้านวิจัย
รสสุคนธ์ โกกุล

หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-6023