นโยบายความเป็นส่วนตัว

ประกาศสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับนี้ กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โปรดอ่านเงื่อนไขของประกาศฉบับนี้โดยละเอียด

1. คำนิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” ภายใต้ประกาศฉบับนี้ หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมรวมทั้งข้อมูลทุกประเภทที่สามารถบ่งชี้ตัวตน ซึ่งรวมถึง ชื่อ หมายเลขประจำตัวบัตรประชาชน ข้อมูลสถานที่อยู่ ข้อมูลออนไลน์ ข้อมูลเอกลักษณ์ทางกายภาพ ทางจิตใจ ทางสังคม ทางเศรษฐกิจ ทางวัฒนธรรม หรือข้อมูลอื่นใด ที่สามารถระบุตัวตนได้

“สถาบันภาษา” หมายถึง สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“ผู้สมัคร” หมายถึง นักเรียน นิสิตปัจจุบันจุฬาฯ ศิษย์เก่าจุฬาฯ นักศึกษาต่างมหาวิทยาลัย บุคลากรจุฬาฯ บุคลากรของรัฐอื่น ๆ ครู อาจารย์ในจุฬาฯ หรือต่างโรงเรียน ต่างมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลภายนอก ที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันภาษา

“ผู้เยาว์” หมายถึง บุคคลผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ การบรรลุนิติภาวะ หรือการพ้นจากภาวะผู้เยาว์มีได้ 2 กรณี คือ
(1) อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์
(2) อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ได้ทำการสมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย

“ผู้แทนโดยชอบธรรม” หมายถึง บุคคลซึ่งตามกฎหมายมีสิทธิที่จะทำการแทนผู้เยาว์ หรือหมายถึงบุคคลซึ่งต้องให้คำอนุญาต หรือความยินยอมแก่ผู้เยาว์ในอันที่จะกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้แทนโดยชอบธรรมได้แก่
1) ผู้ใช้อำนาจปกครอง หมายถึง บิดามารดา
2) ผู้ปกครอง หมายถึง บุคคลอื่นนอกเหนือจากบิดา หรือมารดา ซึ่งถูกแต่งตั้งขึ้นเพื่อปกครองผู้เยาว์ตามคำสั่งศาล

2. การขอความยินยอม

ผู้เยาว์จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามคำสั่งศาลก่อนที่ท่านจะยินยอมให้สถาบันภาษาเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ประกาศฉบับนี้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ข้อมูลที่สถาบันภาษาเก็บรวบรวม

3.1 ข้อมูลผู้สมัคร
สถาบันภาษาจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในประเด็นต่อไปนี้
• ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
• เพศ
• ที่อยู่ ทะเบียนบ้าน
• ที่อยู่ ที่ทำงาน
• หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
• อีเมล
• ข้อมูลสำหรับการชำระเงิน ได้แก่ ข้อมูลบัญชีธนาคาร หลักฐานการชำระเงิน
• ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน หรือสอบ
• ข้อมูลบันทึกเสียง บันทึกภาพ บันทึกภาพเคลื่อนไหว ในสถานที่ทำการและสถานที่ให้บริการของสถาบันภาษา
• ข้อมูลใด ๆ ที่สถาบันภาษาได้เก็บรวบรวม ใช้ ได้รับ หรือเปิดเผยระหว่างที่มีการติดต่อสื่อสารกับท่าน ทั้งก่อน ขณะ หรือภายหลังจากที่ท่านจบหลักสูตร รวมถึงขณะที่ท่านทำงาน หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ของสถาบันภาษา หรือเมื่อท่านได้ร่วมงานใด ๆ ของสถาบันภาษา ให้ความช่วยเหลือสถาบันภาษา หรือใช้บริการใด ๆ ของสถาบันภาษา
• ข้อมูลอื่น ๆ ที่สถาบันภาษาเห็นสมควรว่ามีความสำคัญและจำเป็นต้องจัดเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผล

3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ
สถาบันภาษาเก็บข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษของท่าน ตามมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน โดยสถาบันภาษาจะเข้าถึง เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความระมัดระวังตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด สถาบันภาษาจะแจ้งข้อมูลรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษดังกล่าวต่อท่านก่อน หรือขณะที่สถาบันภาษาเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่านภายใต้เงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

3.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดกฎหมาย
ท่านรับทราบว่า ในกรณีที่มีการกระทำความผิดตามกฎหมายเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความผิดในทางแพ่ง หรือทางอาญาหรือกฎหมายอื่นใด สถาบันภาษามีสิทธิเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลการกระทำความผิดกฎหมายของท่านได้ โดยสถาบันภาษาจะเข้าถึง เก็บรวบรวม เปิดเผย หรือควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความระมัดระวังตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด

3.4 สถาบันภาษาเก็บรวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของจากบุคคลภายนอก
ท่านรับทราบและยินยอมให้สถาบันภาษาเก็บรวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
• ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น ข้อมูลที่ท่านเปิดเผยในสื่อสังคมออนไลน์ หรือสื่อสาธารณะ (Facebook, Instagram, Twitter) และข้อมูลสาธารณะที่มีชื่อ อาชีพและข้อมูลติดต่อของท่าน
• ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน บัญชีผู้ใช้ (Account) สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook, Google, Line) รวมถึงอีเมลที่ผูกกับบัญชีผู้ใช้ IP Address ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด เพศ อายุ รูปถ่าย อีเมล เลขที่บัญชีธนาคาร เลขที่บัตรเครดิตและบัตรเดบิต หมายเลขโทรศัพท์ ที่สถาบันภาษาอาจได้รับจากองค์กรต่าง ๆ สถาบันการเงิน ตัวแทน เป็นต้น
• ข้อมูลที่สถาบันภาษาได้รับจากบุคคลอื่น เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านจากการแจ้งเหตุ การแจ้งเตือน หรือการร้องเรียนจากผู้เรียน หรือเจ้าหน้าที่ของสถาบันภาษา

4. ข้อมูลที่สถาบันภาษาประมวลผล

สถาบันภาษาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รวบรวมจากท่านโดยตรง หรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอกตามที่ระบุไว้ในข้อ 3. ในการให้บริการ การปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในข้อ 5.

5. วัตถุประสงค์และเหตุผลทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันภาษาเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
• เพื่อระบุตัวตน หรือยืนยันตัวตนของท่าน
• เพื่อจัดส่ง นำเสนอ หรือประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของสถาบันภาษาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตามที่
ท่านสนใจ ผ่านช่องทางการติดต่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ทางสื่อสังคมออนไลน์ ทางอีเมล หรือทางโทรศัพท์ เป็นต้น
• เพื่อพิจารณาข้อเสนอคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ และข้อเสนอพิเศษต่าง ๆ และการสมัครเข้าเรียนหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันภาษา
• เพื่อติดต่อกับหน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด
• เพื่อเตรียมความพร้อมให้สถาบันภาษาในกรณีฉุกเฉิน
• เพื่อพิจารณา ประมวลผล ทดสอบ หรือวิเคราะห์ ความสนใจของท่าน เพื่อส่งเสริม พัฒนา และปรับปรุงการให้บริการของสถาบันภาษา ให้ตอบสนองกับความสนใจและความต้องการของท่านอย่างสูงสุด
• เพื่อฝึกอบรม ควบคุม หรือรับประกัน พนักงานและคุณภาพที่อาจเกี่ยวข้องกับการประสานงาน หรือการติดต่อผ่านช่องทางต่าง ๆ กับท่าน
• เพื่อจัดการ แก้ปัญหา ซักถาม และวิเคราะห์ ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการของสถาบันภาษา โดยใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อความจำเป็นเท่านั้น
• เพื่อจัดการ ตอบคำถาม หรือตอบรับ การติดต่อสื่อสาร การร้องเรียนการใช้บริการ หรือการแสดงความคิดเห็นจากท่าน
• เพื่อชี้แจง บอกกล่าว หรือแจ้งให้ทราบ ถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของสถาบันภาษา
• เพื่อตรวจสอบ ปกป้อง หรือป้องกัน การกระทำใดอันไม่ถูกต้อง การละเมิด การประพฤติผิด หรือการฝ่าฝืน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเงื่อนไขอื่นใดของสถาบันภาษา
• เพื่อส่งเสริม หรือประชาสัมพันธ์ ในการเข้าร่วมกิจกรรมโฆษณาและกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นใดภายใต้เงื่อนไขของสถาบันภาษา
• เพื่อประสานงานการจัดงาน เช่น การประชุมสัมมนา การฝึกอบรมต่าง ๆ และอำนวยความสะดวกการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียน
• เพื่อจัดการออกใบแจ้งหนี้ การเก็บหนี้ การคืนเงินและการรับชำระเงิน
• เพื่อให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและบริการที่เกี่ยวข้อง และให้บริการทางการศึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
• เพื่อเป็นฐานข้อมูลและเป็นหลักฐาน สำหรับการตรวจสอบในอนาคต และการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในภายภาคหน้า
• เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างสถาบันภาษากับท่าน หรือเพื่อใช้ในการดำเนินตามคำขอใช้บริการของท่านก่อนเข้าทำสัญญากับสถาบันภาษา
• เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสถาบันภาษา หรือบุคคลอื่น

อนึ่ง ในกรณีที่สถาบันภาษามีความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างสถาบันภาษากับท่าน หรือเพื่อใช้ในการดำเนินตามคำขอใช้บริการของท่านก่อนเข้าทำสัญญากับสถาบันภาษา หากปรากฎว่าท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่สถาบันภาษา อาจส่งผลกระทบให้สถาบันภาษาไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา หรือให้บริการแก่ท่านอย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดในสัญญาต่อไปได้

สถาบันภาษาอาจต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ในกรณีของข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ รวมทั้ง (1) ข้อมูลที่เปิดเผยเชื้อชาติ หรือเผ่าพันธุ์ดั้งเดิม ความเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนา หรือปรัชญา หรือความเป็นสมาชิกของสหภาพ (2) ข้อมูลทางชีวภาพ และ (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ รสนิยมทางเพศ สถาบันภาษาเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษของท่าน ไม่ว่า (1) เพราะสถาบันภาษาได้รับความยินยอมจากท่านที่จะดำเนินการดังกล่าวหรือ (2) เพราะสถาบันภาษาต้องก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกข้อต่อสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ (3) เพื่อประโยชน์สาธารณะ
ที่สำคัญ

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยการติดต่อสถาบันภาษา เมื่อสถาบันภาษาเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านเมื่อท่านได้ให้ความยินยอม ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมได้ ณ เวลาใด ๆ โดยติดต่อสถาบันภาษา หากท่านเพิกถอนความยินยอม สถาบันภาษายังอาจต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อปกป้องประโยชน์ได้เสียของสถาบันภาษา ทั้งนี้ สถาบันภาษาจะอธิบายให้ท่านทราบในเวลาที่มีการเพิกถอนความยินยอมว่า ข้อมูลใดที่สถาบันภาษายังคงมีหน้าที่ในการเก็บรวบรวม หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติตามกฎหมาย

นอกจากนี้ สถาบันภาษาเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ เพิ่มเติมที่สอดคล้อง หรือเป็นไปในทำนองเดียวกับวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการทำการวิจัยทางประวัติศาสตร์ สถิติ หรือวิทยาศาสตร์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล (archives) เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ในกรณีที่เป็นไปได้ สถาบันภาษาจะไม่ใช้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น หรือสถาบันภาษาจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อจำกัดขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคลที่สถาบันภาษาจะใช้ในการทำการวิจัย หรือจัดเก็บข้อมูลสำรอง รวมทั้ง สถาบันภาษาอาจใช้ข้อมูลนามแฝง (pseudonymous) เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

6. ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เนื่องด้วยสถาบันภาษาตระหนักถึงความสำคัญในการทำให้มั่นใจถึงระบบการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ
จึงจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้เฉพาะบุคคลที่มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่มีอยู่ เจ้าหน้าที่ บุคลากรของสถาบันภาษา จะเป็นผู้ได้รับและเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สถาบันภาษาจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการให้บริการแก่ท่าน เพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างสถาบันภาษากับท่าน เพื่อใช้ในการดำเนินตามคำขอใช้บริการของท่านก่อนเข้าทำสัญญากับสถาบันภาษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของสถาบันภาษา หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่สถาบันภาษา และ/หรือ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสถาบันภาษา หรือบุคคลอื่น และสถาบันภาษาตกลงที่จะป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการใช้ การเข้าถึง หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านอาจติดต่อสถาบันภาษาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของผู้ให้บริการที่สถาบันภาษาจะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ทราบ

สถาบันภาษาอาจเปิดเผยข้อมูลการติดต่อของท่านในสมุดรายชื่อเจ้าหน้าที่ให้แก่พนักงานของสถาบันภาษาและบุคคลทั่วไป อย่างไรก็ตาม ท่านมีสิทธิขอให้ลบข้อมูลของท่านออกจากฐานข้อมูลสถาบันภาษา ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระยะเวลาที่สถาบันภาษากำหนด

7. ระยะเวลาการเก็บข้อมูล

สถาบันภาษาจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการรับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา และเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของสถาบันภาษา ตามกฎหมาย หรือระเบียบใด ๆ สถาบันภาษาอาจมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาที่นานขึ้นหากมีความจำเป็น และ/หรือ อนุญาตให้กระทำได้ตามกฎหมาย

8. สิทธิของท่าน

ณ เวลาใดก็ตาม ท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้
• สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่สถาบันภาษามีรวมทั้งสิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน
• สิทธิในการขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ท่านอาจส่งให้บุคคลภายนอก หรือขอให้สถาบันภาษาส่งโดยตรง
• สิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
• สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อไม่มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่มีการจัดเก็บ รวมทั้งสิทธิที่จะจำกัด ขอบเขตการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ไม่สามารถให้ลบได้
• สิทธิที่จะขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้
• สิทธิร้องขอให้สถาบันภาษาดำเนินการ ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
• สิทธิที่จะร้องเรียนกับหน่วยงาน ที่ควบคุมในกรณีที่ท่านเชื่อว่ามีการละเมิดสิทธิท่าน

ทั้งนี้ การใช้สิทธิของท่านจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนด ประกาศ ระเบียบที่สถาบันภาษาได้กำหนด ซึ่งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสถาบันภาษา และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่สถาบันภาษากำหนด โดยในการใช้สิทธิข้างต้น ท่านจะต้องส่งคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรมายังสถาบันภาษาตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 9. ของประกาศฉบับนี้ และการพิจารณาคำร้องดังกล่าวเป็นดุลยพินิจของสถาบันภาษาแต่เพียงผู้เดียว คำวินิจฉัยของสถาบันภาษาที่เกี่ยวข้องกับคำร้องขอใช้สิทธิของท่านถือเป็นที่สุด

ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านขอให้สถาบันภาษา ลบ ทำลาย จำกัดการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระงับการใช้ชั่วคราว แปลงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สามารถระบุตัวตนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือถอนความยินยอม อาจทำให้เกิดข้อจำกัดกับสถาบันภาษาในการทำธุรกรรม หรือให้บริการแก่ท่านได้

9. ข้อมูลการติดต่อของสถาบันภาษา

หากท่านต้องการขอข้อมูล เสนอแนะ มีข้อร้องเรียน หรือมีคำถามเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ และกิจกรรมของสถาบันภาษาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อสถาบันภาษาตามรายละเอียดด้านล่างนี้

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารเปรมบุรฉัตร ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทร 0-2218-6040, 0-2218-6100
อีเมล culi.dpo@gmail.com

10. การเพิกถอนความยินยอม

หากท่านไม่ประสงค์ให้สถาบันภาษาเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมได้โดยการทำคำร้องแจ้งมายังสถาบันภาษา

ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อกำหนด ประกาศ หรือระเบียบที่กำหนดในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสถาบันภาษา และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่สถาบันภาษากำหนด

11. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

สถาบันภาษาขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามที่เห็นสมควร รวมถึงในกรณีที่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล กฎ ประกาศ ระเบียบ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ สถาบันภาษาจะประกาศในเว็บไซต์ของสถาบันภาษาที่ https://www.culi.chula.ac.th/ ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลทันทีเมื่อมีการประกาศลงในเว็บไซต์ และท่านรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับแก้ไขทุกประการ ท่านควรตรวจสอบและอ่านรายละเอียดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สถาบันภาษาประกาศในเว็บไซต์เป็นประจำ