ปริญญาบัณฑิต

ข่าวประกาศ
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 (ระบบทวิภาค/ทวิภาค-นานาชาติ)
วันที่ 26 มิถุนายน 2567
รายละเอียดภาษาอังกฤษวิชาเลือกสำหรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต (Elective English) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567
วันที่ 5 มิถุนายน 2567
ประกาศ การขอยื่นคำร้องขอทักท้วงผลการศึกษา (จท35) ภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2566
วันที่ 4 มิถุนายน 2567
จัดสอบปลายภาค สำหรับภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 สำหรับนิสิตที่ขาดสอบ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2567
ขอตรวจสอบผลการเรียนกลางภาค รายวิชาภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566
วันที่ 20 มีนาคม 2567
ประกาศ การขอยื่นคำร้องขอทักท้วงผลการศึกษา (จท35) ภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2566
วันที่ 27 ธันวาคม 2566
รายละเอียดภาษาอังกฤษวิชาเลือกสำหรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต (Elective English) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566
วันที่ 27 ตุลาคม 2566
ขอตรวจสอบผลการเรียนกลางภาค รายวิชาภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566
วันที่ 9 ตุลาคม 2566
จัดสอบกลางภาครอบสอง สำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566
วันที่ 5 ตุลาคม 2566
รายละเอียดภาษาอังกฤษวิชาเลือกสำหรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต (Elective English) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566
วันที่ 19 กรกฎาคม 2566
ประกาศ การขอยื่นคำร้องขอทักท้วงผลการศึกษา (จท35) ภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2565
วันที่ 6 มิถุนายน 2566
จัดสอบปลายภาครอบสอง (สอบแก้ I) สำหรับภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565
วันที่ 20 พฤษภาคม 2566
1
2