ยุทธศาสตร์สถาบันภาษา

ยุทธศาสตร์

1. ความก้าวหน้าและความก้าวไกลด้านงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม

2. การบริการวิชาการและรังสรรค์สังคม

3. การบริหารจัดการและความมั่นคงทางการเงิน

4. การสร้างการเติบโตและคุณภาพชีวิตของบุคลากรสถาบันภาษา