ข่าวสถาบันภาษา

ผู้รักษาการรองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบประชาคมสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 19 กรกฎาคม 2567
เปิดรับสมัครทุนฝึกอบรม SEAMEO RELC สำหรับครูอาจารย์ชาวไทย
วันที่ 19 กรกฎาคม 2567
ครบรอบ 67 ปี แห่งการสถาปนา คณะครุศาสตร์
วันที่ 10 กรกฎาคม 2567
โครงการค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ Boost It Up! English Camp 2024
วันที่ 8 กรกฎาคม 2567
ครบรอบ 59 ปี แห่งการสถาปนา คณะนิเทศศาสตร์
วันที่ 5 กรกฎาคม 2567
ครบรอบ 28 ปี แห่งการสถาปนา คณะจิตวิทยา
วันที่ 4 กรกฎาคม 2567
มอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษาเวียดนามในโครงการอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักศึกษาเวียดนามจากมหาวิทยาลัย FPT รุ่นที่ 3
วันที่ 26 มิถุนายน 2567
สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ School of Language, Literacies and Translation (SoLLaT), Universiti Sains Malaysia (USM) ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจสำหรับความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบออนไลน์
วันที่ 24 มิถุนายน 2567
ครบรอบ 52 ปี แห่งการสถาปนา คณะนิติศาสตร์
วันที่ 18 มิถุนายน 2567
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันอานันทมหิดล ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 9 มิถุนายน 2567
มอบครุภัณฑ์และวัสดุทางการศึกษาที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีการบริจาคให้กับโรงเรียนวัดมณีเลื่อน จ.เพชรบุรี
วันที่ 7 มิถุนายน 2567
ครบรอบ 91 ปี แห่งการสถาปนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วันที่ 23 พฤษภาคม 2567
1
2
3
4
5
6
7