วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

สถาบันภาษา เป็นองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ ในการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาของโลก (English as a Global Language) เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้

2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับชาติและระดับนานาชาติ

3. บูรณาการองค์ความรู้จากงานวิจัยและใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

4. นำความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมเผยแพร่สู่สังคมและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ