ฝ่ายวิจัย

ฝ่ายวิจัยประกอบด้วย 5 หน่วยที่ทำหน้าที่ร่วมกันเพื่อส่งเสริมงานวิจัย ได้แก่

หน่วยพัฒนาวิชาการ

มีหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนของคณาจารย์ เผยแพร่วิชาการใหม่ ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของกลุ่มการสอนฯ

หน่วยห้องสมุด

เป็นแหล่งค้นคว้าทางวิชาการของคณาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลภายนอกในด้านของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยดำเนินการจัดหาทรัพยากสารสนเทศ อาทิเช่น หนังสือ วารสาร/นิตยสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน และการวิจัยภาษาอังกฤษ เป็นต้น

หน่วยเผยแพร่วิชาการ

มีหน้าที่จัดทำและเผยแพร่วารสาร PASAA และวารสารภาษาปริทัศน์ รวมทั้งนาวารสารขึ้นฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ ประสานงานกับหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพร่วารสาร PASAA และวารสารภาษาปริทัศน์ในรูปแบบ online โดยวารสารทั้ง 2 ฉบับได้รับการรับรองมาตรฐาน คือวารสารภาษาปริทัศน์และ วารสาร PASAA

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิจัย

มีหน้าที่เสริมสร้าง สนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการวิจัยของคณาจารย์สถาบันภาษา

หน่วยประสานงานและเผยแพร่วิจัย

มีหน้าที่จัดประชุมสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิจัยกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินผลการจัดสัมนนา จัดทาหนังสือรวบรวมผลงานวิชาการและวิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์สถาบันภาษา จัดทำฐานข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์เพื่อเผยแพร่ ประสานงานกับหัวหน้าโครงการวิจัยในเรื่องงบประมาณ และประสานงานกับฝ่ายวิจัยของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับทุน ระเบียบ จรรยาบรรณ และแนวทางในการวิจัยและการทำวิจัยร่วม

Talk Series

Talk Series 2024

Talk Series 2023

Talk Series 2022

Forms ทุนภายในสถาบันภาษา

Guidelines for the Award of RELC Research Fellowships :
https://www.relc.org.sg/development-courses/others/research-fellowship

ทุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทุนวิจัย
https://www.research.chula.ac.th/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.research.chula.ac.th%2Ffunds%2F13230%2F&reauth=1

สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
https://cuip.chula.ac.th

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการวิจัยและการผลิตผลงานทางวิชาการ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
https://www.nrct.go.th

เขียนวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน (ศูนย์นวัตกรรม)
https://echo360.org.au/media/605360e1-2034-41bf-ac5f-7731595e016b/public

ข่าวประกาศ
Research Consultation Project
วันที่ 27 ธันวาคม 2566
เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิชาการและวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
วันที่ 27 ธันวาคม 2566
5 ขั้นตอน การขอทุนวิจัยของสถาบันภาษา
วันที่ 27 ธันวาคม 2566
รายชื่ออาจารย์ที่ได้รับอนุมัติลดชั่วโมงสอนเพื่อผลิตผลงานวิชาการหรืองานวิจัย
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566
รายชื่ออาจารย์ที่ได้รับอนุมัตินับภาระงานวิจัย ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566
แจ้งข้อมูลเรื่องแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เพิ่มเติม
วันที่ 18 ตุลาคม 2566
แจ้งข้อมูลประเด็นการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยในการกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการกลุ่มวิจัย
วันที่ 18 ตุลาคม 2566
Thank You for Your Support
วันที่ 18 กันยายน 2566
Register for our free research webinar 2023!
วันที่ 18 กรกฎาคม 2566
Register now for our free webinar 2023.
วันที่ 12 กรกฎาคม 2566
CULI Research Department invites you to our free webinar. Register now and please help spread the news.
วันที่ 11 กรกฎาคม 2566
ขอลดชั่วโมงสอนเพื่อทำงานวิชาการ/วิจัย
วันที่ 1 กันยายน 2565
1
2