เบอร์โทรหน่วยงานของสถาบันภาษา

หน่วยประชาสัมพันธ์ ติดต่อสอบถามทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ +66 2 218 6012


ฝ่ายวิชาการ

เบอร์โทรศัพท์ +66 2 218 6015
อีเมล culi.timetable@gmail.com


ฝ่ายบริการวิชาการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป)

เบอร์โทรศัพท์ +66 2 218 6017
อีเมล somjit.k@chula.ac.th


ศูนย์พัฒนาบุคลากรของรัฐ (หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ)

เบอร์โทรศัพท์ +66 2 218 6100, +66 2 218 6027
อีเมล tassanee.k@chula.ac.th


ศูนย์ทดสอบและประเมินผล (บริการงานแปลและตรวจแก้ไขงานเขียนภาษาอังกฤษ บริการสร้างและวิเคราะห์แบบทดสอบภาษาอังกฤษ)

เบอร์โทรศัพท์ +66 2 218 6026
อีเมล pichapa.s@chula.ac.th
(บริการสร้างและวิเคราะห์แบบทดสอบภาษาอังกฤษ)
อีเมล somjit.k@chula.ac.th
(บริการงานแปลและตรวจแก้ไขงานเขียนภาษาอังกฤษ)


ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

เบอร์โทรศัพท์ +66 2 218 6031
อีเมล kornrawan.a@chula.ac.th


ฝ่ายวิจัย

เบอร์โทรศัพท์ +66 2 218 6021
อีเมล suwannarat.s@chula.ac.th


หน่วยสารบรรณ ฝ่ายบริหารและวางแผน

เบอร์โทรศัพท์ +66 2 218 6011
อีเมล natthamon.k@chula.ac.th