ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

มีรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ประกอบด้วยหน่วยต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. หน่วยประสานงานวิเทศสัมพันธ์
2. หน่วยจัดสัมมนาทางวิชาการ
3. หน่วยศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ได้มีการติดต่อประสานงานเพื่อความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานและสถานศึกษาในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์สถาบันภาษาให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ข่าวประกาศ
ทุนเข้าร่วมประชุม 58th RELC International Conference สำหรับครู อาจารย์ ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาของรัฐ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
2024 Post-RELC Seminar
วันที่ 18 ธันวาคม 2566
CULI International Conference 2024
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รับทุนฝึกอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ เรลค์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีงบประมาณ 2567
วันที่ 2 ตุลาคม 2566
CULI International Conference 2023
วันที่ 19 กันยายน 2566
CULI International Conference 2023
วันที่ 24 กรกฎาคม 2566
AFELTA and CULI International Conferrent 2022
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
1