หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

รายวิชาภาษาอังกฤษ นอกเวลาราชการ ภาคต้น ปีการศึกษา 2567
สมัครเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษ นอกเวลาราชการ
ข่าวประกาศ
ตารางเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 (นอกเวลาราชการ)
วันที่ 15 กรกฎาคม 2567
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 (ระบบทวิภาค/ทวิภาค-นานาชาติ)
วันที่ 26 มิถุนายน 2567
รายละเอียดรายวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับบัณฑิตศึกษา Graduate English (GE) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567
วันที่ 5 มิถุนายน 2567
ตารางเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 (นอกเวลาราชการ)
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566
รายละเอียดรายวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับบัณฑิตศึกษา Graduate English (GE) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566
วันที่ 27 ตุลาคม 2566
ตารางเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 (นอกเวลาราชการ)
วันที่ 24 กรกฎาคม 2566
รายละเอียดรายวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับบัณฑิตศึกษา Graduate English (GE) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566
วันที่ 19 กรกฎาคม 2566
เกณฑ์คะแนนสอบ CU-TEP ที่บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดให้นิสิตบัณฑิตศึกษา จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ กับสถาบันภาษา
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
1