ประกาศงดการเรียนการสอน วิชา 5500503 ตอนเรียนที่ 1 วันที่ 16 สิงหาคม 2565
รายละเอียดรายวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับบัณฑิตศึกษา Graduate English (GE) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565
รายละเอียดและขั้นตอนในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (นอกเวลาราชการ)
(โปรดอ่านก่อนพิมพ์ใบชำระเงิน)


 
แบบแสดงความจำนงขอลงทะเบียนเรียนและชำระเงินรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (นอกเวลาราชการ เรียนวันเสาร์)  
5500503 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)  

5500510 ทักษะภาษาอังกฤษบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)  


5500532 ภาษาอังกฤษวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)  

5500560 การเขียนวิทยานิพนธ์ (ปริญญาเอก)  
*** รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 18 กรกฎาคม - 17 สิงหาคม 2565 (รับจำนวนจำกัด) ***
*** ค่าลงทะเบียนรายวิชาละ 7,000 บาท ไม่รวมค่าเทอม
โดยนิสิตต้องลงทะเบียนในระบบ reg.chula.ac.th ด้วยค่ะ ***
*** ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ยกเว้น ไม่สามารถเปิดคอร์สได้เท่านั้น ***

ตารางเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565
  (นอกเวลาราชการ) (เรียนวันเสาร์)
• เกณฑ์คะแนนสอบ CU-TEP ที่บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดให้นิสิตบัณฑิตศึกษา จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ กับสถาบันภาษา

** สอบถามเพิ่มเติม : Email: culi.gradcourses@gmail.com (แก้ว) **

หรือ Line Official Link: https://lin.ee/b3MaX5d หรือ Scan