รายละเอียดและขั้นตอนในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (นอกเวลาราชการ)
(โปรดอ่านก่อนพิมพ์ใบชำระเงิน)

 
ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา Graduate English (GE) ภาคต้น ปีการศึกษา 2564  
แบบแสดงความจำนงขอลงทะเบียนเรียนและชำระเงินรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 (นอกเวลาราชการ)  
  5500503 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)  
  5500510 ทักษะภาษาอังกฤษบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)  
  5500532 ภาษาอังกฤษวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)  
  5500560 การเขียนวิทยานิพนธ์ (ปริญญาเอก)  
*** รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 15 ธันวาคม 2564 - 14 มกราคม 2565 (รับจำนวนจำกัด) ***
*** ค่าลงทะเบียนรายวิชาละ 7,000 บาท ไม่รวมค่าเทอม โดยนิสิตต้องลงทะเบียนในระบบ reg.chula.ac.th ด้วยค่ะ ***
*** ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ยกเว้น ไม่สามารถเปิดคอร์สได้เท่านั้น ***

ตารางเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
  (นอกเวลาราชการ) (เรียนวันเสาร์)
• เกณฑ์คะแนนสอบ CU-TEP ที่บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดให้นิสิตบัณฑิตศึกษา จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ กับสถาบันภาษา
Link กรอกฟอร์มรายวิชา 5500503 ในเวลาราชการ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนได้แล้วและนิสิตที่มีความประสงค์จะลงทะเบียน

** สอบถามเพิ่มเติม : Email: culi.grad62@gmail.com (แก้ว) **

หรือ Line Official Link: https://lin.ee/b3MaX5d หรือ Scan