วารสารภาษาปริทัศน์

วารสารภาษาปริทัศน์ เป็นวารสารวิชาการด้านการเรียน การสอน และภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ และบทวิจารณ์ข้อสอบเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ระดับ 2 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และนักวิจัยระดับชาติ มีกำหนดตีพิมพ์ปีละ 1 ฉบับ (เดือนมกราคม - ธันวาคม) โดยทางวารสารใช้ระบบการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิสามท่าน โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นิพนธ์บทความไม่ทราบชื่อของกันและกัน (double-blind review) และไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์ / Aims and Scope

1. เผยแพร่ความรู้ภาษาอังกฤษ ตลอดจนความก้าวหน้าทางวิชาการเกี่ยวกับการเรียน การสอนภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ

2. เผยแพร่ความเคลื่อนไหวภายในแวดวงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระหว่างครู อาจารย์ นักวิจัยภาษาอังกฤษในสถาบันต่าง ๆ

3. ส่งเสริมให้อาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิเสนอผลงานทางวิชาการ และมีส่วนร่วมในด้านการเผยแพร่วิชาการ และให้บริการแก่สังคม

กองบรรณาธิการ / Editorial Team
หลักเกณฑ์การส่งบทความ / Submission Guidelines
ส่งบทความ / Paper Submission
ติดต่อเรา / Contact Us

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 อาคารเปรมบุรฉัตร ถนนพญาไท เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ 10330
โทร: +66(0) 2218 6023
อีเมล: PasaaParitatJournal@chula.ac.th

ดาวน์โหลดวารสารภาษาปริทัศน์
วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับที่ 39 ปีพุทธศักราช 2567 (ISSN: 2286-9972)
วันที่ 10 มิถุนายน 2567
วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับที่ 38 ปีพุทธศักราช 2566 (ISSN: 2286-9972)
วันที่ 21 มิถุนายน 2566
วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับที่ 37 ปีพุทธศักราช 2565 (ISSN: 2286-9972)
วันที่ 1 มิถุนายน 2565
วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับที่ 36 ปีพุทธศักราช 2564 (ISSN: 2286-9972)
วันที่ 25 มีนาคม 2564
วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับที่ 35 ปีพุทธศักราช 2563 (ISSN: 2286-9972)
วันที่ 27 เมษายน 2563
วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับที่ 34 ปีพุทธศักราช 2562 (ISSN: 2286-9972)
วันที่ 3 มิถุนายน 2562
วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับที่ 33 ปีพุทธศักราช 2561 (ISSN: 2286-9972)
วันที่ 1 มิถุนายน 2561
วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับที่ 32 ปีพุทธศักราช 2560 (ISSN: 2286-9972)
วันที่ 1 มิถุนายน 2560
วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับที่ 31 ปีพุทธศักราช 2559 (ISSN: 2286-9972)
วันที่ 1 มิถุนายน 2559
วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับที่ 30 ปีพุทธศักราช 2558 (ISSN: 2286-9972)
วันที่ 1 มิถุนายน 2558
วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับที่ 29 ปีพุทธศักราช 2557 (ISSN: 2286-9972)
วันที่ 2 มิถุนายน 2557
วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับที่ 28 ปีพุทธศักราช 2556 (ISSN: 2286-9972)
วันที่ 3 มิถุนายน 2556
1
2
3
4
5