คณะผู้บริหาร

CULI Director
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรดา วุฑฒยากร
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
CULI Administrator
อาจารย์นันทิญา วิชญเธียร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน
รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญชลี วาสนสมสิทธิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสมอทิพย์ กาญจนจารี
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ เล่าเรียนดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ กองแก้ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย
Head of the Teaching Divisions
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มณฑิรา ดำรงมณี
หัวหน้ากลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารยา รามสินธ์ุ
หัวหน้ากลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจ์ กองพลพรหม
หัวหน้ากลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ