ฝ่ายบริหารและวางแผน

มีรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ประกอบด้วย 2 กลุ่มงาน และหน่วยต่าง ๆ ดังนี้

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

- หน่วยสารบรรณ
- หน่วยการเจ้าหน้าที่
- หน่วยประชาสัมพันธ์
- หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
- หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มงานแผน คลัง และพัสดุ

- หน่วยแผนงาน
- หน่วยประกันคุณภาพ
- หน่วยการเงิน
- หน่วยบัญชี
- หน่วยพัสดุและจัดจำหน่าย