วิชาเลือก

สถาบันภาษาเปิดสอนภาษาอังกฤษ รายวิชาเลือกตามความสนใจและความ ต้องการของนิสิต จำนวน 4 วิชา ๆ ละ 3 หน่วยกิต วันสอบเป็น TDF (จัดสอบเอง) ดังนี้

1. 5500193 GRAMMAR AND WRITING SKILLS (GRAMMAR/WRITING)

2. 5500194 LISTENING IN ENGLISH (LISTEN ENG)

3. 5500200 SPOKEN COMMUNICATION (SPK COMM)

4. 5500495 ENGLISH IN ACTION (ENG ACT)

รายละเอียดภาษาอังกฤษวิชาเลือกสำหรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต (Elective English) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566
รายละเอียดภาษาอังกฤษวิชาเลือกสำหรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต (Elective English) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566