หน้าหลัก ข้อมูลศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 
ข้อมูลและบริการ
  
     หน้าหลัก  

     ข้อมูลศูนย์

          วิสัยทัศน์และพันธกิจ

          ประวัติความเป็นมา

          คณะกรรมการ

          บุคลากร

           เวลาเปิด - ปิดบริการ

          สถานที่ติดต่อ

                          



   

    

   

 




      วิสัยทัศน์และพันธะกิจของ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์
“เพื่อผลิตบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับมาตรฐานสากลในปี พ.ศ. 2558”

ปณิธานของสถาบันภาษา

“มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมีนโยบายจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและของประเทศ ทำการวิจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนการสอนภาษารวมทั้งเป็นแหล่งพัฒนาและเผยแพร่ทางวิชาการด้านการเรียนการสอน
และการทดสอบทางภาษาอังกฤษ”


ปรัชญาการศึกษาของสถาบันภาษา
“การส่งเสริมศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลตลอดจนการฝึกฝนนำไปสู่ความสำเร็จและความเป็นเลิศ”

นโยบายคุณภาพสถาบันภาษา
ส่งเสริมวิทยาการ เชี่ยวชาญภาษา พัฒนาความรู้ สู่มาตรฐานสากล

 

 

 

 

 

 

 
  จำนวนผู้เข้าชม
network cable
Free-counter-plus.com
network cable

Copyright 2006 : Self-Access Learning Center, Chulalongkorn University Language Institute
Prempurachatra Bldg., 2rd Floor, Phayathai Road, Bangkok 10330, Thailand.
Tel. 0-2218-6016