Home
About Us
Service
Materials
Download
Archives
Contact Us
Facebook

             

      

  1. บริการทั่วไป

 -  บริการที่นั่งอ่านหนังสือ

  2. บริการทรัพยากรสารสนเทศ

 -  ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์
 -  ทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์
 -  บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
 -  บริการอินเตอร์เน็ต

  3. บริการการศึกษาและการใช้งาน

 - บริการแนะนำการใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
 - บริการแนะนำและสาธิตการใช้งานโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้
 - บริการกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (เฉพาะช่วงเปิดภาคการศึกษา)
 - บริการนำชมศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง

 

 

__________________________________________________________________________________________________________
Copyright 2016, Self-Access Learning Center, Chulalongkorn University Language Institute