การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการติดต่อสื่อสารสำหรับอาชีพต่าง ๆ


สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารเปรมบุรฉัตร ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330