ตารางเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 (นอกเวลาราชการ)

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566
ตารางเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 (นอกเวลาราชการ)

ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 (นอกเวลาราชการ)
รายวิชา 5500503 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
รายวิชา 5500510 ทักษะภาษาอังกฤษบัณฑิตศึกษา
รายวิชา 5500532 ภาษาอังกฤษวิชาการสาหรับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา 5500560 การเขียนวิทยานิพนธ์

ประกาศอื่น ๆ