ABOUT US                  FACULTY AND STAFF                  COURSES                  RESEARCH                 SUGGESTIONS
 
Upcoming Events
CULI-LITU First Joint International Conference 2014
English Camps for Bansomdejchaopraya Rajabhat University Students
Workshop on Make-Up Techniques From MTi Professional Make-Up Artists
CULI goes green
  For Faculty and Staff
  Personnel Division
     Teaching Positions for Thai Staff
     Teaching Positions for International
       Staff
     Positions for Support Staff
  For General Public
Academic Service Center
     English Courses for General Public
     English Camps
     Online English Courses
     Translation Services

State Personnel Development Center
     English Courses for Government Officers
     Teaching Development Courses for
      English Instructors

     CULI Project for local Community

Testing Center
     Testing and Evaluation Services

Journals
     PASAA
     Pasaa Paritat

  CULI Hall of Fame
- September 2014 -

รศ. วไลพรรณ ปึงพิพัฒน์ตระกูล
ได้รับเชิญจาก Philippine Association of
Institutions for Research ให้เป็น
รองบรรณาธิการวารสาร Institutional
Research Journal of PAIR
ระหว่างมกราคม 2557 ถึง ตุลาคม 2558


รศ. ดร. แอนนาเบล ภามนี ขจรบุญ
ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา ให้เป็นผู้ตรวจและประเมิน
คุณภาพผลงานของผู้เสนอขอกำหนด
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


รศ. ดร.บุญศิริ อนันตเศรษฐ,
ผศ. ดร.สาธิตา วัฒนโภคากุล,
ผศ. ชลาธิป ชาญชัยฤกษ์,
อ. ดร.รนนท์ รุ่งนภาเวทย์,
อ. จรูญ เกนี่,
อ. เสมอทิพย์ กาญจนจารี,
อ. เหมือนฝัน วันอุดมเดชาชัย,
อ. ศุภกิจ เทียมตะวัน,
และ อ. ศิริกุล สวัสดีนฤนาท
ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ให้เป็นวิทยากรบรรยาย
เรื่อง “การจัดการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อพัฒนานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน” ให้กับครู
และบุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร
- ในวันที่ 13 ก.ย. 2557 ณ ห้อง 30907
ชั้น 9 อาคารเรียนรวม3 คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ในวันที่ 20 ก.ย. 2557 ณ ห้องปริ้นซ์-
บอลรูม3 โรงแรมปริ้นซ์พาเลช
- วันที่ 20 ก.ย. 2557 ณ ห้อง 30907 ชั้น 7
อาคารเรียนรวม3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-
พระจอมเกล้าธนบุรี


รศ. ดร.ปัญชลี วาสนสมสิทธิ์
และ รศ. ดร.แอนนาเบล ภามนี ขจรบุญ

ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ-
สวนสุนันทา ให้ไปประชุมประเมินผลงาน
ทางวิชาการ ในการขอกำหนดตำแหน่ง
ทางวิชาการ วันที่ 30 ก.ย. 2557
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิต-
วิทยาลัย ชั้น 1 อาคารศรีจุฑาภา


อ. จรูญ เกนี่ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ให้เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การฝึก
ปฏิบัติการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนา
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 4 ด้าน
คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน” ให้กับครูและ
บุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ในวันที่ 13 และ 20 ก.ย. 2557
เวลา 13.00–16.00 น. ณ ห้อง 30907 ชั้น 9
อาคารเรียนรวม3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-
พระจอมเกล้าธนบุรี


ผศ. ดร.สาธิตา วัฒนโภคากุลได้รับเชิญ
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า-
ธนบุรี ให้เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ
“การจัดการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
พัฒนานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 4 ด้าน
คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้กับครูและ
บุคลากร ในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ในวันที่ 13 และ 20 ก.ย. 2557
เวลา 13.00–16.00 น. ณ หอเกียรติยศ ชั้น 8
อาคารเรียนรวม 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-
พระจอมเกล้าธนบุรี


อ. ดร.วรวรรณา เพ็ชรกิจ ได้รับเชิญจาก
ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เป็นวิทยากร
บรรยาย เรื่อง “ทฤษฎีอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์
กับการวิเคราะห์ข้อมูลอุปลักษณ์ในปริจเฉท”
(A Workshop on Conceptual Metaphor
Theory and How to Analyse Metaphors
in Discourses) ในวันที่ 12 ก.ย. 2557
เวลา 08.45–16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย-
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


อ. ดร.รนนท์ รุ่งนภาเวทย์ ได้รับเชิญจาก
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาฯ ให้เป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการเขียน
ให้แก่บุคลากรสายปฏิบัติการ เพื่อรองรับ
การติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 16.00–18.00 น.
ณ ห้องประชุมภาควิชาอายุรศาสตร์
ตึกอบรมวิชาการ ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์
จุฬาฯ ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 15 สัปดาห์
โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ก.ย. 2557 เป็นต้นไป


รศ. ดร.สุภาณี ชินวงศ์ ได้รับเชิญจาก
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์
จุฬาฯ โดยความเห็นชอบจากสกอ.
เข้าร่วมโครงการวิจัย เรื่อง “การจัดทำ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ” เพื่อจัดทำกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับชาติเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษที่จบการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
โครงการวิจัยครั้งนี้จะครอบคลุมระยะเวลา
ประมาณ 1 ปี การดำเนินงานวิจัยจะเริ่มต้น
ประมาณเดือนตุลาคม 2557


อ. ดร.กานดาภร เจริญกิตบวรได้รับเชิญจาก
- ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เป็น
กองบรรณาธิการ (Editorial board)
ของวารสารภาษาและภาษาศาสตร์
- ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความเรื่อง
“ความสำคัญของการยับยั้งเจตนาในความ
สุภาพปลดพันธนาการ” และ บทความเรื่อง
“กลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ของนักศึกษา
สหวิทยาการที่มีระดับความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษทางสังคมศาสตร์สูงและ
ต่ำ” เพื่อลงในวารสารภาษาและภาษาศาสตร์


รศ. ดร.ประกายแก้ว โอภานนท์อมตะ
ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเอเซียน
ให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา Content and Language Integrated
Learning (M.Ed. CLIL)

  For Students
  Self-Access Learning Center (SALC)
English Club
CU Gavel Club
Experiential English I
Graduate Program
Interesting Facts about ASEAN

Administration and Planning Acadmic Affairs Research International Affairs Academic Development
and Service

 
สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารเปรมบุรฉัตร ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330