ข่าวสถาบันภาษา
โครงการสัมมนาบุคลากรสถาบันภาษา ระยะที่ 1 สำหรับบุคลากรสายวิชาการชาวต่างประเทศ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566
ครบรอบ 90 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2566
ครบรอบ 83 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์
วันที่ 16 พฤษภาคม 2566
ครบรอบ 38 ปี สถาบันเอเซียศึกษา
วันที่ 10 พฤษภาคม 2566
ครบรอบ 88 ปี คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ
วันที่ 27 เมษายน 2566
ครบรอบ 32 ปี สถาบันขนส่ง จุฬา
วันที่ 27 เมษายน 2566
ครบรอบ 32 ปี สถาบันวิจัยทางน้ำ จุฬาฯ
วันที่ 26 เมษายน 2566