ครบรอบ 110 ปี คณะเภสัชศาสตร์
วันที่ 8 ธันวาคม 2566
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สีหศักดิ์ โรจนอธิชาตสกุล เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันภาษา
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566
โครงการจัดอบรมเวิร์คช็อปการแต่งกลอนภาษาไทย
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
ครบรอบ 32 ปี คณะสหเวชศาสตร์
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566
CULI International Conference 2024
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566
ครบรอบ 37 ปี สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566
ทำบุญครบรอบ 46 ปี สถาบันภาษา
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566