ปริญญาบัณฑิต

ข่าวประกาศ
รายละเอียดภาษาอังกฤษวิชาเลือกสำหรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต (Elective English) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566
วันที่ 27 ตุลาคม 2566
ขอตรวจสอบผลการเรียนกลางภาค รายวิชาภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566
วันที่ 9 ตุลาคม 2566
จัดสอบกลางภาครอบสอง สำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566
วันที่ 5 ตุลาคม 2566
รายละเอียดภาษาอังกฤษวิชาเลือกสำหรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต (Elective English) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566
วันที่ 19 กรกฎาคม 2566
ประกาศ การขอยื่นคำร้องขอทักท้วงผลการศึกษา (จท35) ภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2565
วันที่ 6 มิถุนายน 2566
จัดสอบปลายภาครอบสอง (สอบแก้ I) สำหรับภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565
วันที่ 20 พฤษภาคม 2566
ขอตรวจสอบผลการเรียนกลางภาค รายวิชาภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565
วันที่ 20 มีนาคม 2566
นิสิตที่ขาดสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
แบบฟอร์มคำร้องเพื่อตรวจสอบผลการเรียน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
ขั้นตอนการขอตรวจสอบผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา กลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
1